Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsgläntan uppstart

Skapad 2019-08-12 08:31 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Detta är en mall för att vi ska få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för våra barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Genom vår vision: ”JAG VILL - JAG KAN – LÄRA GENOM LEK, vill vi skapa trygghet och känsla av sammanhang för barn, föräldrar och pedagoger med en väl förberedd terminstart.

Innehåll

Skogsgläntan uppstart 

Vårt syfte är att enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på den nya terminen. Nya barn introduceras och det bildas en ny grupp. Nya kontakter skapas, för både nya och gamla barn.

Studier visar ”att individer med starkare känsla av samanhang är bättre rustade att hantera stressande situationer. Enligt Antonovsky behöver tillvaron upplevas som begriplig, hanterbar och meningsfull för att vi ska uppleva en sådan känsla av samanhang...” (Edfelt m fl).* Det blir då viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen men även mellan barn-barn och barn-aktivitet. Vi har därför valt att ha en trygghetsperiod vid läsårsstart i augusti och september.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. För att ge föräldrarna inblick i verksamheten skriver vi i avdelningens lärlogg varannan vecka. Viktig information skriver vi i funktionen ”Meddelande” i Unikum. Under läsåret erbjuder vi föräldramöte, samtal, föräldraföreningen och föräldraenkät. Vi sätter även upp dokumentation i hallen och inne på avdelningen samt i vår lärplattform Unikum där varje förälder har egen inloggning.

*”Tydliggörande pedagogik i förskolan”

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med föräldrar och barn.
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och trivas på förskolan.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • En öppen kommunikation mellan barn-barn, pedagoger-barn, pedagoger-föräldrar 

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vara nära och synliga både för barn och föräldrar
 • Vara tydliga med våra rutiner där vi från början skapar vår kommande vardag
 • Vi leker samarbetslekar för positiv gemenskap och sammanhållning, stärka vi-känslan
 • Fasta grupper med en ansvarspedagog
 • Bekräfta positivt beteende.
 • Vi tydliggör vardagen för barnen med aktivitetsschema, bildstöd och tecken.
 • Vi pedagoger möter föräldrarna vid lämning och hämtning.

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns och hur det används.
 • Begränsat material i början för att efter hand bygga på eller byta ut.
 • Bestämda platser med egen namnskylt vid samlingen.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation
 • Reflektion
 • Barnintervjuer om trygghet och trivsel vid periodens slut (september).

Ansvarig pedagog

Arbetslaget

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: