Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med förskolan - Åsen 2019-2020

Skapad 2019-08-12 09:20 i Finngösa förskola Partille
Förskola
Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene Den lokala utvecklingsplanen LUP utgår från vår teamplan och den ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Innehåll

Pedagogisk dokumentation 

På Åsen vill vi få upp dokumentation så fort som möjligt för att dokumentationen i sig skapar lärande för hela gruppen. Den bidrar till att inspirera barnen och skapar ”smittoeffekter” till andra barn i gruppen. Barnen reflekterar tillsammans kring dokumentationen och som i sin tur skapar fler frågor och funderingar som skapar ett vidare lärande. 

Vi vill inte tolka bilderna åt barnen utan ge barnen möjlighet själva reflektera kring bilderna med föräldrar eller med andra barn och pedagoger. Vår tolkning kan vara felaktig och ha värderingar i sig som inte bidrar till utveckling. Dokumentationen som finns på våra 
väggar är först och främst till för barnen och den ska föra deras lärande framåt. Vi vill även att barnens tankar ska nå föräldrarna.  

Vi kan ge dokumentationen sitt rätta värde och en sannare innebörd genom att låta barnen äga den. Våra dokumentationer tar då en annan vändning och vi kan arbeta vidare med barnen. Vi har reflekterat mycket kring vad vi sätter upp på väggarna och genom att dokumentera processen inte det "glada barnet" lyfter vi lärandet och inte vem som har gjort vad utan vilket lärande som sker. Vi vill under terminen försöka återkasta gårdagen för barnen, detta för att de ska få sätta ord på det som hänt och hur de tänker. 

 

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi försöka förstå barnen och försöka förstå det barnen vill förstå. Vi kan fördjupa och hålla kvar i projekten en längre tid och med detta som verktyg kan vi också få barnen att känna att de äger sina projekt och att det vi gör på förskolan är på riktigt. 

Projekterande förhållningssätt 

Att arbeta med ett projekterande förhållningssätt innebär att vi utgår från barnens frågeställningar, hypoteser och nyfikenhet, då tror vi att barnens lärande stimuleras och fördjupas. Genom att utgå från barns intresse tror vi att barnen får en djupare relation till 
sina projekt och att det leder till ett fördjupat lärande. Detta innebär
 att vi som pedagoger behöver vara lyhörda för barnens frågor. Genom att vara medforskande och genuint nyfikna kan vi tillsammans föra projektet framåt. 

 "Att ha ett projektinriktat förhållningssätt är att se barnet som subjekt. Pedagogerna arbetat med barnens processer, enskilda och gemensamma och använder processerna som utgångspunkt för hur vi tänker och tar ansvar för nästa dag, nästa utmaning. "Om världen och omvärlden av Birgitta Kennedy 
 
"Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetenser. Barnet skall 
också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka
 svar och lösningar." Lpfö-98/16  
"Lärandet skall baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barnet lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig aktiv del i utveckling och lärande." Lpfö-98/16 
Vi på Åsen är just nu inne i ett skede där pedagogiska miljöer skapas tillsammans med barnen och oss pedagoger. Vi arbetar med att introducera varje miljö så att barnen skall bli trygga och veta hur de skall använda miljön och göra den till sin. Vi vill att miljön skall bli så tydlig som möjligt, så att barnen vet vad som erbjuds just på en specifik station. Detta för att de sedan ska kunna arbeta utifrån ett specifikt syfte. Ett exempel på detta är att om vi skall skapa äpplen i lera, då måste barnen först veta hur leran fungerar.  

VAR ÄR VI?

Varje läsår siktar vi på att nå målet, "Jag är viktig" min röst, mina erfarenheter, mina tankar, mina känslor har bemötts med respekt. Målet är att som barn på Åsen ska man känna att man har tagits på allvar, man har haft möjlighet att påverka och man har fått göra saker på riktigt. Där vill vi koppla ihop det med vår vision "Jag vill, jag vi kan, jag vågar, ta huvudrollen i sitt egna liv."

 Med detta menar vi att för att komma dit vi ska, måste vi se att varje barn är kompetent att lära och det är upp till oss att ge förutsättningarna. Dessa tankar har vi fått utifrån möten vi gjort i Italien, där de tydligt markerade att när man pratar om det "kompetenta barnet", så menar de människan, att alla människor föds kompetenta att lära och att det är upp till oss då att ge förutsättningarna.

Projekt "möte med förskolan - en introdukton"

Vi är nu inne i en uppstartsfas och har tagit emot nya barn både inom huset och utifrån. Vi kommer i dagarna starta vår introduktion för de nya barnen och deras vårdnadshavare. Vi ser den första tiden på höstterminen som en tid för relationsskapande. Detta blir ett projekt i sig att skapa relationer, till varandra barn-barn, vuxen-barn, barn-vuxen men också till allt vårt material på Åsen. Det handlar om att barn och vuxna tillsammans måste komma in i förskolans rytm och ha ett relationellt lärande för ögonen.

 

 

 

 

 

 

 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: