Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsförståelse (åk 9)

Skapad 2019-08-12 10:38 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde ska vi arbeta med läsning och författarporträtt. Huvuduppgiften är att ni ska läsa en valfri roman av en valfri författare. Ni får frågor till läsningen som ni både presenterar muntligt inför mindre grupp samt lämnar in skriftligt efter ni har läst. Därefter presenterar ni ett författarporträtt som ni valfritt får göra muntligt eller skriftligt - eller bådadera.

Innehåll

Syfte:

 • Att känna till lässtrategier för att förstå en text
 • Att känna till språkliga drag och uppbyggnad i en skönlitterär roman
 • Att känna till hur författarens historiska och kulturella bakgrund kan påverka en roman

Mål:

 • Att läsa en roman
 • Att besvara frågorna till romanen och presentera dem muntligt & skriftligt 
 • Att söka information om författaren till romanen och presentera ett författarporträtt

Metod:

 • Ni får en kort repetition om lässtrategier
 • Ni ska läsa i par om ett övningsexempel i läroboken där ni metodiskt går igenom textens struktur och innehåll
 • Ni ska läsa en roman metodiskt och besvara frågor muntligt och skriftligt
 • När ni har läst romanen ska ni söka efter information och fakta om författaren. Tänk på källkritiken!
 • Försök koppla ihop hur romanen ni skrivit kan vara kopplad till författarens egna historiska och kulturella bakgrund. 
 • Presentera författarporträttet muntligt och/eller skriftligt. 

Uppgifter

 • Läsa en roman

 • Författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Läsförståelse (åk 9)

Svenska

E
C
A
Läsa med flyt
Att läsa en text med flyt
Du kan läsa med ganska bra flyt inom avsatt tid.
Du kan läsa med bra flyt inom avsatt tid.
Du kan läsa med mycket bra flyt inom avsatt tid.
Läsförståelse
Att förstå en text.
Du kan förstå en text ganska bra. Ytlig diskussion av textfrågorna.
Du kan förstå en text bra och gör ett försök till att bredda frågorna.
Du kan förstå en text mycket bra och breddar diskussionen av frågorna.
Tolka budskap
Att kunna tolka budskapet i en text.
Du klarar av att tolka en text ytligt. Viss osäkerhet att tolka på djupet eller mellan raderna.
Du klarar av att tolka en text både på ytan och på djupet. Ett försök till bredare diskussion om budskapet.
Du klarar av att tolka en text både på ytan och på djupet på ett bra sätt. Du breddar diskussionen om budskapet.
Verket & upphovsman
Att kunna koppla sambandet mellan ett verk och en författare.
Du förklarar sambandet på ett enkelt sätt.
Du förklarar sambandet på ett utvecklat sätt och försöker bredda diskussionen.
Du förklarar sambandet på ett välutvecklat sätt och breddar diskussionen.
Historiska & kulturella sammanhang
Att kunna visa hur verket påverkats av den historiska och kulturella kontexten.
Du visar på ett visst tydligt sätt hur kontexten har påverkat verket med enkla exempel.
Du visar med tydlighet hur kontexten har påverkat verket med utvecklade exempel.
Du visar med god tydlighet hur kontexten har påverkat verket med välutvecklade exempel.
Skriva & berätta
Att kunna skriva en bokanalys med korrekt språk.
Du kan skriva en text ganska bra med viss koll på stavning, skiljetecken och ord. Språket och meningsuppbyggnaden är enkelt.
Du kan skriva en text bra med god koll på stavning, skiljetecken och ord. Språket och meningsuppbyggnaden är avancerat.
Du kan skriva en text mycket bra med god koll på stavning, skiljetecken och ord. Språket och meningsuppbyggnaden är mycket avancerat.
Söka & välja ut information
Att reflektera kring källor man har valt och hänvisa korrekt till dem med citat & hänvisning.
Du gör ett försök till att hänvisa till källorna i ditt författarporträtt och gör ett försök till att reflektera kring dem.
Du hänvisar till källorna i ditt författarporträtt på ett ganska korrekt sätt och reflekterar kring dem till viss del.
Du hänvisar till källorna i ditt författarporträtt på ett korrekt sätt och reflekterar kring dem.
Sammanställning & estetiska uttryck
Ditt författarporträtt har en disposition och struktur som är tydlig och bilder och övriga estetiska uttryck förstärker presentationen.
Strukturen fungerar i huvudsak och bilder och övriga estetiska uttryck ger ett försök till att tydliggöra presentationen. Det finns en viss logik i presentationen.
Strukturen fungerar på ett bra sätt och bilder och övriga estetiska uttryck förstärker presentationen. Det finns en ganska tydlig logik.
Strukturen och bilderna fungerar på ett mycket bra sätt och stärker helhetsintrycket mycket bra. Det finns en tydlig logik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: