Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi är alla lika olika-Barbafamiljen

Skapad 2019-08-12 14:19 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi är alla lika olika-Barbafamiljen

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har en barngrupp som är intakt med bara två nya barn vilket innebär att vi kan fortsätta med vårt värdegrundsarbete i vardagen med barnen.

Under året arbetar vi med verksamhetens årshjul: Normer och värden, barns inflytande och utveckling och lärande.

Det är viktigt att vi skapar en inspirerande miljö som inbjuder till lek och lärande. Vi vill ha en föränderlig miljö med leksaker och material som lockar till lek och skapar möten mellan barnen.

Barbapapafamiljen utgör den röda tråden i verksamheten för att stimulera och utveckla barns inlärning på ett roligt och inspirerande sätt. 

Målet med verktyget är att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande. Varje figur i Barbafamiljen kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat.

 

Varje Barbapapfamilj representerar:

 • Barbalala har stort intresse för musik, sång och dans.
 • Barbabok har med sig sitt läsintresse, böcker, sagor och begynnelsebokstäver.
 • Barbafin har stort intresse för hälsa och välmående.
 • Barbaskön har intresse för konst, målarfärg, penslar och olika skapandetekniker.
 • Barbazoo lär oss om djur, natur och sitt engagemang för miljö.
 • Barbaflink har med sig sitt intresse för teknik, experiment och vetenskap.
 • Barbastark bär med sig sin styrka och intresse för sport, hälsa och kroppsuppfattning.
 • Barbamama och Barbapapa hjälper oss mer trygghet, regler och normer.

 

Metod/insatser

Vi kommer att introducera alla Barbapapafamilj för barnen, vad de heter och vad de står för. 

Varje dag kommer en från familjen att vara en del av dagens aktivitet.

 

Veckoplanering ( se anslagstavlan)

Måndag: Gympa med Barbastark

Tisdag: Skogen med Barbazoo (hela huset)

Onsdag: Svenska med Barbabok

Torsdag: Matte med Barbaflink

Fredag: Sångsamling med Barbalala (hela huset)

 

Normer och värden

 • gruppstärkande sång/ramsor/lekar i olika former
 • att uppmuntra till funderingar till likheter och skillnader-att vi alla är lika med ändå olika och därmed unika
 • ajabaja ( ett spel som får barn att prata om kränkande behandling, mobbing och diskriminering)
 • känslosamtal  (böcker och mediapoolen) 
 • barnintervju 
 • "stopp min kropp"

 

Skogen

 • vi går en dag i veckan till skogen ( så länge vädret tillåter)
 • luppar och andra hjälpmedel för att utforska naturen
 • sång och lek
 • vi forskar vidare på barnens naturintresse ( vad såg de, hitta, hörde,smakade mm)
 • lärplattan för att söka information om djur natur och för att dokumentera
 • motorisk träning

Gympa/rörelse

 • miniröris
 • gruppstärkande lekar
 • hinderbana

Språk

 • sagoläsning
 • rim,ramsor och sånglekar
 • barnen uttrycker sig i utvidgad form som t ex kan jag få mjölk i mitt glas istället för att bara peka eller säga ordet mjölk
 • munmotorik
 • temaarbete Barbapapafamiljen
 • skapande

Matematik

 • matematik i vardagen (dukning, fruktdelning, påklädning mm)
 • sagor och sånger
 • färg och form
 • bygg och konstruktion
 • "subitizing" förmågan att ordlöst -utan att räkna -uppfatta små antal
 • sortera (på olika sätt)
 • antal/ordning/begrepp
 • skapande

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med:

 Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Vi kommer att försätta med "stopp min kropp". Syftet är att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga "nej" eller "stopp" 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal m.m.

Vårdnadshavares delaktighet

 • föräldraenkäter.
 • dagliga samtal.
 • pedagogisk information.
 • information via unikum och anslagstavla.
 • utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • erbjuda barnen tillfälle att utvecklas både enskilt och i grupp
 • vi pedagoger få leta upp lustfyllt och lekfullt material som passar till respektive åldersgrupp
 • att personalgruppen är intakt

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: