Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 4

Skapad 2019-08-13 07:53 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under cirka sex veckor arbeta med textypen återberättande text. Vi kommer främst att använda oss av zick zack, skrivrummet. Se veckoplaneringen.

Innehåll

 

 

 

Vecka och mål

Lektion 1

 

Vad det är för slags text och syfte.

Olika delar

Tidsord

Kronologisk ordning

 

Lektion 2

Lektion 3

Vecka 34

Zick Zack s. 10 -14

 

Mål

 

Veta vad en återberättande text är.

 

Veta vad syftet är med texttypen samt känna igen texten uppbyggnad/struktur och språkliga drag.

Min födelsedagspresent

 

Förkunskaper och genomgång på tavlan.

 

Läsning av text samt indelning i de olika delarna, rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning.

 

Sambandsord för tid, verb i preteritum, kronologisk ordning.

 

 

Min födelsedagspresent

 

Inledning, sambandsord för tid, verb i preteritum.

Min födelsedagspresent

 

Arbeta med att strukturera upp en text i rätt ordning.

Vecka 35

 

Mål

Sambandord för tid, personliga pronomen, verb i preteritum.

 

Tidsord s. 16-17

Personliga pronomen s.18-19

Verb i preteritum

 s.20-21

Vecka 36

 

Mål

Substantiv i singular och plural.

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska museet

s. 22-23

Substantiv i plural

s. 24-25

Repetitionslektion

Vecka 37

 

Mål

Träna på att skriva en återberättande text.

 

 

 

 

Gemensam skrivning av en återberättande text.

Egen planering av text. S.28-29

Självständig skrivning.

Vecka 38

 

Mål

Veta vad en återkoppling är och varför det behövs.

 

Träna på att förbättra en text utifrån en återkoppling.

 

 

 

Självständig skrivning.

Självständig skrivning.

Förbättra text utifrån återkoppling.

Vecka 39

 

Mål

Träna på att ge och få återkoppling.

 

Kamratbedömning

Intro.

 

Vad, hur, varför.  

Kamratbedömning

Uppsamlings/

avslutningslektion.

Uppgifter

Matriser

Sv SvA
Återberättande texter - biografi

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befärster
Utvidgar
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befärster
Utvidgar
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden”.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befärster
Utvidgar
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
Inledning:
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
Händelser:
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning:
Har ingen avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befärster
Utvidgar
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Sambandsord:
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Direkt och indirekt tal:
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Pronomen:
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: