Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska alfabetet / الحروف العربية 20-19

Skapad 2019-08-13 11:17 i Modersmålsenheten Helsingborg
Det arabiska alfabetet skrivs från höger till vänster. Bokstäverna i ett ord skrivs vanligen samman så att de blir en sammanhängande enhet. Rent praktiskt använder man vid typsättning initiala (oftast längst till höger i ordet), mediala och finala (oftast längst till vänster i ordet) former för respektive bokstav (till skillnad från dess isolerade form). Vissa bokstäver har dock inga initiala och mediala former (se nedan), men kan förekomma i början eller mitt i ord ändå. Då används den självständiga respektive den avslutande formen. Tecknet efter ska då inte heller bindas med det föregående. Det arabiska alfabetet är en abjad, det vill säga en konsonantskrift där vokaler är frivilliga och markeras med diakritiska tecken. Det är dock inte en "ren" abjad; långa vokaler skrivs med några få undantag alltid ut men inte de korta.
Grundskola F – 3 Modersmål
Det arabiska alfabetet skrivs från höger till vänster. Bokstäverna i ett ord skrivs vanligen samman så att de blir en sammanhängande enhet. Rent praktiskt använder man vid typsättning initiala (oftast längst till höger i ordet), mediala och finala (oftast längst till vänster i ordet) former för respektive bokstav (till skillnad från dess isolerade form). Vissa bokstäver har dock inga initiala och mediala former (se nedan), men kan förekomma i början eller mitt i ord ändå. Då används den självständiga respektive den avslutande formen. Tecknet efter ska då inte heller bindas med det föregående. Det arabiska alfabetet är en abjad, det vill säga en konsonantskrift där vokaler är frivilliga och markeras med diakritiska tecken. Det är dock inte en "ren" abjad; långa vokaler skrivs med några få undantag alltid ut men inte de korta

Innehåll

 

I tabellen ser du bokstäverna i det arabiska alfabet.
Varje bokstav kan se olika ut beroende på om den står för sig själv, om den är i början av ett ord, i mitten eller slutet.

Däremot finns inga gemener och versaler som i latinska alfabetet.
Kom ihåg att arabiska läses från höger till vänster
  namn uttal i slutet av ord i mitten av ord i början av ord bokstaven ensam
alef   ـا ـا ا ا
beh b ـب ـبـ بـ ب
ta t ـت ـتـ تـ ت
tha th ـث ـثـ ثـ ث
jim j ـج ـجـ جـ ج
Ha H ـح ـحـ حـ ح
kha kh ـخ ـخـ خـ خ
dal d ـد ـد د د
thal dh ـذ ـذ ذ ذ
ra r ـر ـر ر ر
zayn z ـز ـز ز ز
sin s ـس ـسـ سـ س
shin sh ـش ـشـ شـ ش
sad S ـص ـصـ صـ ص
dad D ـض ـضـ ضـ ض
tah T ـط ـطـ طـ ط
za Z ـظ ـظـ ظـ ظ
ayn 3 ـع ـعـ عـ ع
ghayn gh ـغ ـغـ غـ غ
fa f ـف ـفـ فـ ف
qaf q ـق ـقـ قـ ق
kaf k ـك ـكـ كـ ك
lam l ـل ـلـ لـ ل
mim m ـم ـمـ مـ م
nun n ـن ـنـ نـ ن
ha h ـه ـهـ هـ ه
waw w ـو ـو و و
ya y ـي ـيـ يـ ي

syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas intresse för att läsa och skriva.
De ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

* Du ska få utveckla din förmåga att tala och lyssna.
* Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.
* Du ska få utveckla ditt ordförråd

Du ska få lära dig bokstävernas namn och ljud. Du ska få lära dig ordbilder. Du ska få lära dig att ljuda samman bokstäverna till ord så att du kan läsa och förstå

Bedömning - vad och hur:

Vi kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva genom att kontinuerligt följa dig i ditt arbete.
Du ska visa att du kan:- berätta  så andra förstår

- lyssna på andra

- ljuda samman bokstäver till ord och förstå

- skriva bokstäverna..

Undervisning och arbetsformer:

Läsa och skriva
Du kommer att arbeta med bokstäverna, forma och skriva, lära dig hur de låter, träna sammanljudning och läsa elevnära texter.
Du lär dig att skriva början av ordet ; mitten , slutet  bokstäver, samt skriva enkla ord  till bilder.


Tala, lyssna och samtala
Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser för att träna på att hålla en röd tråd i berättandet.
Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.

Berättande texter och sakprosatexter
Du ska få lyssna och läsa olika ord . Till exempel  sånger, bilderböcker.

Språkbruk. Du kommer att få arbeta med bokstavsljud, arbeta med program på Ipad, lästräna själv och med andra elever, skriva bokstäver för hand.

 

Uppgifter

 • أشكال الحروف

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ml
Modersmål åk F-3

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig (läser på och mellan raderna vid lärarens högläsning tex ”varför hände detta?”).
Jag känner igen en del ord i skriven text (tex mamma, pappa, egennamn).
Jag känner igen flera skrivtecken och kan läsa/ljuda ihop dem till ord (kan de flesta bokstavsljuden och kan läsa ljudenliga korta ord)
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av skrivtecken och ord.
Jag prövar att skriva själv, och kan flera skrivtecken och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg (skriver 2-3 ords meningar)
Tala A
Jag kan prata med en kamrat om händelser i vardagen.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan behålla ordet i samtal med andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Läsa B
Jag kan alla skrivtecken och kan själv läsa ord och meningar i korta texter.
Jag kan jämföra skrivtecknens form och ljud med svenskans.
Jag använder olika sätt för att förstå en text (läser om, frågar, rättar sig själv i läsningen) och läser oftast texterna med flyt.
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
Skriva B
Jag använder alla skrivtecken och skriver så att andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och korta meningar.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt (även mellanrum mellan orden).
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter (skriver text med enkel handling).
Tala B
Jag kan ta och ge muntliga instruktioner.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar (hur något ser ut, beter sig)
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar (tex vardagliga händelser eller något man lärt sig)
Jag kan berätta en längre berättelse så poängen blir tydlig.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta olika typer av texter från områden där modersmålet talas, (läser enkla kapitelböcker, lyrik, sagor, myter)
Jag förstår det viktiga (innehåll och budskap) i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika texter med flyt och läser dem på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag kan stava många ord och känner till vissa stavningsregler för vanligt förekommande ord.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår.
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut (skriver korta texter med tydlig handling).
Jag kan jämföra modersmålets ordföljd och stavningsregler med svenskan.
Tala C
Jag kan ge uttryck för egna tankar och känslor och lyssna på andras åsikter.
Jag kan bygga vidare på vad andra sagt, genom att kommentera och ställa frågor.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situationer det är och vilka som lyssnar (uttal betoning och satsmelodi)
Jag kan jämföra modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
Kultur och samhälle A-C
Jag känner till och kan några vanliga rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
Jag kan delta i lekar och känner till musik från områden där modersmålet talas.
Jag känner till och kan dela med mig av erfarenheter av traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Jag kan läsa och lyssna till förklarande texter med anknytning till traditioner och företeelser där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: