👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksak eller spel

Skapad 2019-08-13 15:53 i Långareds skola Alingsås
Leksak eller spel. Utgår ifrån Alingsås kommunmall.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Slöjd
Din uppgift är att formge och framställa ett spel eller en leksak utifrån egen design. Du ska också skriva en instruktion.

Innehåll

Arbetsområde:

Din uppgift är att tillverka ett spel eller en leksak,antingen till dig själv eller till skolan. Du ska också skriva en instruktion till spelet eller hur man tillverkar leksaken.

Konkreta mål:

I projektet ska du använda minst tre olika material, gärna fler. Leksaken eller spelet ska ha ett tydligt uttryck som ska vara väl genomtänkt när det gäller form, funktion och ytbehandling. En annan elev eller lärare ska kunna läsa och förstå din instruktion, den ska kunna användas för att göra ett likadant spel eller leksak som du gjort. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra en planering som du kan arbeta efter
 • formge ett spel eller en leksak
 • tillverka delarna i de olika materialen, och eventuellt
 • använda redskap och maskiner på ett säkert sätt
 • din förmåga att driva arbetet framåt
 • din dokumentation av arbetsprocessen
 • din instruktion

Undervisning:

Vi kommer att ha en inspirationsgenomgång där vi tittar på olika slags spel och leksaker och vad man skulle kunna göra. Vi gör en enkel planering/tankekarta som vi sedan använder i arbetet med spelet/leksaken. Vi arbetar omväxlande i textil- respektive trä- och metallslöjdssalen med att tillverka spelet/leksaken. 

Vi kommer att gå igenom vad en instrueande text innehåller för delar och hur den är uppbyggd. Sedan använder vi anteckningarna från loggboken i slöjden för att skriva instruktionen.

Uppgifter

 • Planering/tankekarta spel eller leksak

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sl SvA
Slöjd

Idé

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
 • Sl  A 6
 • Sl  A 6
Jag har en idé och kan berätta om den och får hjälp med formgivning
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten, men med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt

Planering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
 • Sl  A 9
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete med hjälp av lärare
Jag väljer material på mitt slöjdarbete med hjälp av lärare
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö och kostandsmedveten

Genomförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
 • Sl  A 9
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter
 • Sl  A 9
Efter lärarens anvisningar har jag provat på olika sätt att arbeta
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik
Jag väljer självständigt arbetsmetod/teknik
 • Sl  A 9
Efter lärares anvisningar har jag provat på olika enkla verktyg och redskap
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa
Jag väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa
Jag får hjälp med utseende (design), funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete
Jag får viss hjälp med utseende (design), funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete
Jag tar eget initiativ vad gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det
Jag är rädd om mitt arbetet och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och ordningsföreskrifter
Jag tar ansvar för mitt arbete
Jag tar alltid stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen

Utvärdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
 • Sl  A 9
Jag kan berätta vad jag gjort
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende

Kunskapskrav som ej bedöms i matrisen

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Sv Sl SvA
Skriva instruerande text

På väg mot godtagbar
1
2
3
Innehåll
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.