Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik Kapitel 1 Vad är juridik?

Skapad 2019-08-13 17:44 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
Vi arbetar med avsnittet: Vad är juridik? och målet är att lära oss vad juridikämnet är och vilken roll juridiken har i samhället samt vilken användning vi har av kunskaper i juridik i ett framtida yrke.

Innehåll

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridik språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för kapitel 1 använder du dig av:

- de föreläsningar som sker i klassrummet,

- läroboken Privatjuridik kapitel 1 sidorna 6-19

- De PP som visas under lektionerna samt finns bifogade i denna planering.

- samt att du under rubriken "Arbetsuppgifter" finner dokumentet "Läsinstruktioner inför prov i Privatjuridik"

Arbetssätt

  • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
  • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara ev. frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
  • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
  • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat.
  • Använda dig av den planering som finns i Unikum för att hålla dig informerad om vilket arbetsområde vi arbetar med.

Mål med Kapitel 1

Genom att arbeta med kapitlet ska du lära dig att:

- gymnasieämnet Juridik innehåller tre kurser

- läroboken har målsättningen att ta upp sådana rättsregler som har med vardagslivet att göra

- boken är uppdelad i olika block

- juridik handlar om hur lagar och domstolar fungerar i ett rättssamhälle

- det är viktigt att skydda rättssamhället mot våld, hot och korruption

- rättsregler kan indelas i offentlig och civil rätt och att bokens uppbyggnad motsvarar denna indelning

- studier av juridik leder till olika slag av yrken

Följande ord och begrepp träffar du på redan i Kapitel 1:

Rättsregler, domstolar, rättighet, rättskapacitet, fullmakt, tvist, suverän stat, internationell rätt, straffrätt, polis, åklagare, kriminalvård, rättsfall, myndighet, lagar, författning, skuldsanering, etik och mora, rättsvetenskap, jurist, offentlig rätt, civil rätt, part, konsument, näringsidkare, miljörätt, marknadsrätt, familjerätt, förmögenhetsrätt, avtal, äganderätt, folkrätt, casus, dolus, culpa, våda, bestrida, fång och rättsläge.  

Hur bedöms dina kunskaper?

Det här arbetsområdet betygssätts inte men kunskaperna är en första grund för dina fortsatta studier i Privatjuridik och du förutsätts ta aktiv del i lektionsarbetet för att få en bra grund för fortsättningen av kursen. 

 

Uppgifter

  • PP Kapitel 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: