Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.2- 3 läsåret 19/20

Skapad 2019-08-13 21:32 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Grundskola 1 – 3 Svenska
I ämnet svenska kommer vi, under läsåret, att ha mycket fokus på läsning, läsförståelse samt skrivning. Du kommer även att få möjlighet till att träna på att utveckla din förmåga att kommunicera samt göra muntliga presentationer.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att…

Kunskapskrav åk. 3

Undervisningens innehåll - Vad?

 

 

Hur?

Vi kommer att arbeta utifrån gemensamma och individuella texter (berättande och fakta) där vi fokuserar på din läsförmåga och förmåga att förstå innehållet i texterna. Detta kan visas muntligt och/eller skriftligt, genom återberättande eller frågor.

Du ska få skriva olika sorters texter med fokus på läslig handstil, stavning, punkt och rätt skiljetecken, början-handling-slut. Enskilt, i grupp eller med pedagog ska du få möjlighet att träna på att utveckla och förbättra din text.

Du ska få träna på att utveckla din förmåga att göra muntliga framträdanden (bokrecensioner, teater, nyheter, intervjuer, muntliga redovisningar). Viktiga träningsmoment under arbetets gång är: förarbete, genomförande och utvärdering.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att…

- läsa bekanta och elevnära texter (avkodning och flyt),

- förstå innehållet i texterna du läser,

- få fram ett budskap med hjälp av text som du har skrivit (början - handling - slut),

- skriva texter med läslig handstil, samt använda punkt och rätt skiljetecken,

- stava ord som du själv ofta använder samt ord som är vanligt förekommande i texter du läser,

- att uttrycka dig så att andra förstår (beskriva, berätta...) i ex. muntliga presentationer samt att du deltar i samtal (ställa och besvara frågor, framföra åsikter...).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: