Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akutsjukvård HT19

Skapad 2019-08-14 07:44 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Sjukvård
Akutsjukvård syftar till att eleverna utvecklar kunskaper och förmåga om medicinskt omhändertagande, att planera egna arbetsinsatser, utföra och utvärdera dessa utifrån lagar och bestämmelser samt utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall.

Innehåll

Undervisningen i ämnet akutsjukvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1.   Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.

 3.   Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.

 4.   Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser. (APL)

 5.   Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. (APL)

 6.   Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter. (APL)

 7.   Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal. (APL)

 8.   Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård. (APL)

 9.   Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik. (APL)

Tänk på att dina inlämningar skall utgå utifrån Undersköterskans roll!

Uppgifter

 • AKU Uppgift 01

 • AKU Uppgift 01

 • AKU Uppgift 02

 • AKU Uppgift 03

 • AKU Uppgift 04

 • AKU Uppgift 05

 • AKU Uppgift 06

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
  Sju  -
 • Vård och omsorg före, under och efter operation.
  Sju  -
 • Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
  Sju  -
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
  Sju  -
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  Sju  -
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
  Sju  -
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård.
  Sju  -
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
  Sju  -

Matriser

Sju
Akutsjukvård HT19

E
C
A
Beskriver åtgärder
Vård och omsorgsåtgärder samt Medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa.
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgär-der samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa.
Beskriver människans reaktioner
Människans reaktion i akuta- eller krissituationer
Eleven redogör översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Diskuterar etiska frågeställningar
Etiska frågeställningar inom akutsjukvård
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Planera och utföra
På skoltid samt under APL
Eleven planerar och utför i samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat. I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat. I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar. Arbetet utförs med ett gott resultat. Vid behov anpassar eleven sitt arbete till ändrade förutsättningar. I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Bemöta, kommunicera och samarbeta
På skoltid samt under APL
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer. Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer. Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar. Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Utvärderar
På skoltid samt under APL
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete.
Bedöma egen förmåga
På skoltid samt under APL
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: