Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens Förskola. Giraffen. Barns delaktighet och inflytande Ht.19-Vt.20

Skapad 2019-08-14 11:05 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

 

Läroplansmål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" Lpfö18

Planerade insatser 

Inför vår uppstart av gymnastiken kommer vi att ha två uppdelade samlingar med barnen. En samling med de barn som tidigare har haft gymnastik på Arken och en samling med de barn som är nya i vår grupp. Här kommer vi att samtala med barnen om vad de har för förväntningar på gymnastiken och varför vi ska ha gymnastik. Detta tillfälle kommer dokumenteras genom ljudupptagning via Ipad för vidare uppföljning. 

Vi kommer sedan att gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra varje onsdag. Vi startar varje gymnastiktillfälle med att prata om vad vi ska öva för dagen och varför. Vilken kroppsdel som får arbeta och träna. Barnen får också en chans att reflektera och komma med egna tankar om gymnastiken. Vi kommer kontinuerligt samtala med barnen kring fruktstunden varför frukten är bra inför gymnastiken samt varför lunchen behövs efter vi har gympat.

     Arbetslaget följer sedan upp varje gymnastiktillfälle och dokumenterar vad barnen haft för tankar.

För att barnen skall bli delaktiga i gymnastiken kommer arbetslaget skriva ut bilder på de olika övningarna och träningsformer som vi provat på. Bilderna hängs upp i barnens höjd inne på avdelningen. Här kan barnen önska övning till framtida gymnastikpass. För att barnen ska känna trygghet att kunna påverka sin situation så kommer vi titta på bilderna individuellt och låta barnen ta tid på sig att välja. 

 

Målkriterier/Förväntade effekter

När barnet själv kan hämta en gymnastikbild som hänger på avdelningen och kan önska en gymnastikaktivitet.

Alternativt, när barnet på frågan "Vilken övning vill du göra på gymnastiken" kan svara pedagog. 

 

 

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Arbetslaget följer upp och dokumenterar genom att skriva ner hur arbetet fortgår och hur många barn som vill önska aktivitet. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: