Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tummen upp! Åk 3

Skapad 2019-08-14 13:49 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Vi använder "Tummen upp!" för att förbereda oss för nationella prov på vårterminen i åk 3.

Innehåll

Under årskurs 3 kommer eleverna att skriva nationella prov i svenska och matematik. Vi kommer att förbereda oss för detta under främst höstterminen för att sedan prestera efter bästa förmåga på vårterminen. Inför NP i matematik kommer vi särskilt att arbeta med problemlösning och begrepp inom matematiken.

På Skolverkets hemsida finns texten: Proven konstrueras utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner. De nationella proven ska täcka så stora delar av kursplanen som möjligt, även om de av praktiska skäl inte kan göras så omfattande att allt finns med. 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11

Matriser

SvA
SvA år 3

Kunskapskrav
På väg att klara kunskapskraven
Klarar kunskapskraven
Klarar gott och väl kunskapskraven
Förmåga
 • SvA
 • SvA
De berättande texter som eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Eleven kan skriva faktatexter som innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Eleven kan berätta om vardagliga händelser och beskriver dem då så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt i lästa texter.
Eleven kan utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
I texterna ska eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA
 • SvA
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

SvA
Tummen upp! Åk 3 svenska som andraspråk. Kunskapskrav.

Läsa
läsa elevnära texter med flyt
Läsa
visa grundläggande läsförståelse
Läsa
utifrån egna referensramar föra resonemang om budskap i texter
Läsa
söka information ur anvisad källa
Skriva
skriva enkla texter med läslig handstil
Skriva
skriva enkla texter på dator
Skriva
använda stor bokstav, punkt och frågetecken
Skriva
stava vanligt förekommande ord
Skriva
skriva berättande texter med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling
Skriva
återge grundläggande delar av information i enkla faktatexter
Skriva
skriva faktatexter med ämnesspecifika ord, begrepp och egna formuleringar så att innehållet blir tydligt
Skriva
kombinera text och bild
Skriva
utifrån givna frågor om textens innehåll ge enkla omdömen om olika texter
Tala, lyssna, samtala
bearbeta sina texter utifrån respons
Tala lyssna, samtala
använda ett grundläggande ordförråd i samtal om elevnära frågor och ämnen och framföra egna åsikter
Tala, lyssna, samtala
berätta om vardagliga händelser så att det huvudsakliga innehållet framgår
Tala, lyssna, samtala
ge och ta enkla muntliga instruktioner
Tala, lyssna, samtala
använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Rasten
Min upplevelse
Vad berättade kompisen?
Samtal i stor grupp
Fantasifulla mönster
Framtidens uppfinning
Stadsmusen och lantmusen
Frågor och svar - läsförståelse
Björnen - läsa
Berätta med stödord
Räven och det sjuka lejonet
Arbeta med texten
Vilken text är det?
Ordkunskap
Frågor och svar
___ - berättelse med röd tråd
Tankar och åsikter om texter
Daggmasken
Björnen - skriva
___ - handstil
___ - dator, text och bild
Stava vanliga ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: