Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This Is Me 8A

Skapad 2019-08-14 14:38 i Frösåkersskolan Östhammar
A project where the students are going to write a book about themselves and the day they were born.
Grundskola 7 Engelska
You are going to write a presentation of yourself. I want you to illustrate it with pictures/photos of you, or drawings. I also expect you to have a cover, where you write the title and your name.

Innehåll

 

At least 6 of the following chapters must be in your book:

 1. This is me. A short presentation of yourself; your sparetime, family, hobbies. You choose what to write!

 

 1. My friend/s. Describe a good friend or just friendship. You can write his/her name or not. Good qualities, what you do togheter etc.

 

 1. My personality and looks. What kind of person are you? What do you look

           like?

 

 1. My school. Write about Frösåkersskolan, what is good/bad about it? What can you write about your class? Best/worst subject? Grades? Will you miss this school when you end year 9, or will you just be happy to leave?

 

 1. What makes me angry and happy! Describe what makes you really angry –

           and how you react. Then, write about what makes you happy!

 

 1. My favourite music. Make a top five list with the best songs you know right

          now. Or the five best artists/groups. Write a few lines about what you think of this music. When do you listen to music?

 

 1. My favourite place. Which is your favourite place in the world? It can be your

         cabin in Värmland, a Canary Island, Gräsö or…

 

 1. Top ten list of what I want to do in my life. Write down ten things you

          really want to do – sooner or later. Choose one thing that you write a bit more

         about, for example why, when or with whom?

 

 1. My future. Imagine that you are 25-30 years old. What do you think you are

          working with? Studies, education? Family? Where do you live? Sparetime?

 

 1. Your own choice. Is there anything else you want to write about in one chapter?

 

Except for these chapters you will include one called The Day I Was Born:

Write a text about the day you were born. You will write about what has happened on that same day historically (history, other people who share your birthday etc.) 

Find the facts

 1. Go to www.dayiwasborn.net Click on the link where it says "To find out what was happening when you were born Click here".
 2. Go to A. How Old Are You? to find out your age in days.
 3. Go to K. What's in a Name? to find the meaning and origin of your name.
 4. Go to this link http://www.dmarie.com/timecap/ Find one top headline, three people born that day, the most played song and what the hottest toys were when you were born. 

 

During this project we will practice reading and writing foremost, The examination will be the written project.

Since the texts will be written in the past tense we’ll focus on past tense grammar, both regular as well as irregular verbs.

Matriser

En
Engelska, åk 9

SYFTET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssnar och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter, såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner,samtal, diskussioner och argumentationer. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Förstår med vägledning vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer. Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex familjen, skolan och egna intressen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man stöter på i skolan och på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, såsom redovisningar, berättelser och diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal i radio- och TV-program som handlar om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser utifrån innehållet dvs "lyssnar mellan raderna”.
TALA
Förmedlar olika slags budskap genom att berätta, beskriva, ge instruktioner, samtala, diskutera och argumentera. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, något man varit med om, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Använder ett enkelt språk så att lyssnaren delvis kan förstå berättaren.
Använder kända ord och fraser så att lyssnaren förstår. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser eller egna åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som lyssnar lätt förstår.
Använder ett varierat språk genom att använda nyanser, omformuleringar och synonymer för att utveckla innehållet och visa flyt i språket. Beskriver, förklarar och uttrycker tankar och åsikter som tydligt framgår i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett tydligt och detaljerat sätt.
SKRIVA
Skriver olika slags texter såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner, dialoger och argumentationer. Innehållet kan handla om vardagliga ämnen, intressen, händelser, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, skola, vänner och fritidsintressen. Använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten.
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser eller åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Skriver olika slags texter som har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läser och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter (berättelser, beskrivningar, instruktioner, samtal, diskussioner, argumentationer). Innehållet kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Läser och förstår delvis huvudinnehållet i enkla texter, som till största delen består av vanliga och vardagliga ord. Återberättar med stöd och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i instruktioner och vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter som är anpassade till ålder. Förstår även texter inom okända ämnesområden. Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Läser, förstår och kommenterar innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet i texten även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, diskuterar och drar slutsatser kring innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: