Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 7 - atomen, materia, densitet, värme och energi

Skapad 2019-08-14 14:39 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Fysik
Hur är atomerna uppbyggda? Vad är värme? Hur fungerar en termometer? Varför flyter isen på det flytande vattnet? Var kommer energin ifrån och hur påverkar vår användning av energi miljön? Detta är några frågor som du kommer kunna besvara efter detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med undervisningen

Under detta arbetsområde kommer du få lära dig om:

 • SI-systemets enheter
 • Skillnaden mellan begreppen storhet och enhet
 • Vad begreppet materia innebär
 • Hur ett ämnes densitet har för betydelse
 • Hur en atom är uppbyggd och vad som menas med atomens masstal
 • Vad ett grundämne är och vad isotoper av ett grundämne är
 • Hur det periodiska systemet är uppbyggt
 • Vad som menas med värme
 • Hur vattnets densitet förändras vid olika temperaturer
 • Vattnets olika faser och vad övergångarna mellan dem kallas
 • Tre sätt som värme kan överföras från ett ställe till ett annat
 • Hur en termometer fungerar
 • Olika temperaturskalor
 • Olika energiformer
 • Hur olika energikällor påverkar miljö, klimat och människans levnadsvillkor
 • Växthuseffekten
 • Vad som menas med begreppet energikvalitet

 

Så här ska vi arbeta genomgångar

Arbetsområdet kommer pågå i sex veckor och vi kommer använda oss av:

 • filmer
 • instuderingsuppgifter
 • laborationer
 • egen insamling av information
 • diskussioner

 

Det här ska bedömas

 Du bedöms fortlöpande under lektionerna samt på ett prov den 1/10. Det som bedöms är:

 • Dina kunskaper i ämnet.
 • Hur du kan söka naturvetenskaplig information och resonera kring informationens och källornas trovärdighet.
 • Hur du samtalar och diskuterar kring ämnet.
 • Hur du resonerar och kopplar fysikaliska samband till företeelser i vardagslivet.
 • Hur du resonerar kring hur människa och teknik påverkar miljön.
 • Hur du använder dig av de nya ord och begrepp du lärt dig under ämnesområdet.
 • Hur du planerar och genomför undersökningar.
 • Hur du använder laborationsutrustningen.
 • Hur du dokumenterar dina undersökningar, drar slutsatser, kopplar till teorier samt resonerar kring resultatens rimlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: