👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografisk bild ht-19 och vt-20

Skapad 2019-08-14 15:10 i Kungshögaskolan Mjölby
Skärpedjup
Gymnasieskola Fotografisk bild
Fotografisk bild där vi jobbar med bildkompositioner, ljussättning, fotoshop, fritt skapande, reklamfoto. Vi kommer jobba praktiskt med foto och redigering i dator.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: 


Vad?

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

Varför?

Eleverna ska utveckla sitt bildseende och skapande med hjälp av fotograferande arbete.  

Hur?

Vi kommer arbeta mycket praktiskt, eget arbete ute med foto, inlämningsuppgifter, gruppuppgifter, utställningar.

 
Bedömning?

Eleverna kommer bedömas dels genom inlämnade fotografier, dels genom utställda bilder. Viktigt att lära sig följa en tidsplan och lämna in bilder enligt utlagda uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
  Fot  -
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.
  Fot  -
 • Programvaror för digital bildbehandling.
  Fot  -
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
  Fot  -
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
  Fot  -
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
  Fot  -
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
  Fot  -
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
  Fot  -
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
  Fot  -
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
  Fot  -
 • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
  Fot  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  A
 • Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  C
 • Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  E
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  A
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  C
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  E
 • Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
  Fot  A
 • Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp. Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
  Fot  C
 • Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
  Fot  E
 • Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
  Fot  A
 • Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
  Fot  C
 • Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
  Fot  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  E