Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering hösten 2019 - Jupiter

Skapad 2019-08-14 15:27 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

 

Mall för planering – gruppnivå

 

Detta är ett exempel för planering av undervisningen i Bårslöv/Gantofta förskoleområde. Under hösten 2019 kommer mallen bearbetas/utvecklas/förändras tillsammans med pedagoger från de tre förskolorna i området. Alla pedagoger kommer att göras delaktiga på höstens APT och kompetensutvecklingsdagar.

 

En planering kan vara aktuell under kortare eller längre tid.

 

Datum: 14/8-19

 

Avdelning/Grupp: Månen/Jupiter

 

Ta tillvara barnens intressen och erfarenheter

 

Stödfrågor:

 

Detta projekt har vi valt:
”Hur är man en bra vän mot varandra!”
Vi har valt att fokusera på att lära känna varandra då vi blir en ny grupp -Socialt samspel och relationer- hur är man en bra vän mot varandra.  

 

 

 


 


Dessa intressen/erfarenheter ser vi att barnen har med sig sedan tidigare och så här tänker vi arbeta vidare med dessa:
Vi har observerat att barnen i barngruppen intresserar sig för varandra och gärna leker tillsammans. Vi ser dock ett behov av att bli ”en bättre vän” i vissa sammanhang och lära känna varandra, exempelvis i hallen, hjälpa varandra, under den fria leken, hur bjuder man in nya kompisar samt gamla, etc. Vi kommer att försöka uppmuntra till hur man är en bra vän mot varandra genom att till en början samtala och lära känna varandra steg för steg.

Som inledning tänker vi använda oss av ett rollspel i två sketcher. (ena rollspelet får man inte vara med, andra får man vara med) för att få en bild och verklighetsuppfattning om hur det kan se ut i verksamheten. Detta rollspel upprepar vi några gånger för att efter varje gång samtala om vad som hänt och vad man kunde gjort annorlunda för att även få barnens perspektiv på det. Vi kommer sedan att använda oss av en handdocka som karaktär, han kommer komma med uppdrag till oss ca två gånger i veckan. Första uppdraget blir en sammarbetsövning- att tillverka hans hus som han ska bo i inne hos oss. Därefter går han vidare med ett annat uppdrag- att tillverka en kompissol- barnens egna tankar om hur man är en bra kompis, denna får sedan inta en plats på väggen.

kommer att försöka ge barnen tid att själva få lösa konflikter med oss som stöd (hur känns det inombords exempelvis).ritprata, rita för barnen osv.

 

Undervisning

Stödfrågor:

 

Detta/dessa läroplansmål har vi valt att arbeta mot:
Under den första tiden utgår vi ifrån målet att:

 

Förmåga att visa hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra.

Vi har valt detta/dessa mål för att:
Vi har valt detta mål för att barngruppen blir delvis ny för terminen och vi ser ett behov sen förra terminen samt en bra start för de nya barnen och barngruppen i helhet.

De här målkriterierna har vi satt upp för vårt/våra mål:
Barnen tar själva initiativ till att hjälpa varandra med olika saker.

 

Barnen kan sätta ord på sina egna och andras känslor i olika sammanhang.
 
Så här  ska vi arbeta mot målen, i såväl den planerade som den spontana undervisningen. Dessa metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda oss av:
Vi kommer att använda oss av en handdocka för att fånga barnen, vi tänker att den ska bli en del av oss på Jupiter. Han ska komma med olika aktiviteter och uppdrag barnen ska få göra. Det kan vara allt från att vi ska läsa en bok om relationer tex eller leka nån lek/gruppövning kopplad till relationer/samspel. Vår tanke är att han ska komma och hälsa på oss två gånger i veckan under våra samlingar. Vi tänker även att ibland dela gruppen i mindre grupper, men detta bestämmer handdockan i sina uppdrag. (vad passar bäst i gruppen idag, individ för individ- vi läser av gruppen dag för dag och utgår från det.)
I den spontana undervisningen tänker vi försöka använda oss av att ritprata tillsammans med barnen om det exempelvis uppstår konflikter och liknande. Att man i hallsituationer uppmuntrar till att hjälpa varandra osv.Lärmiljö
Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö:
Vi har tänkt att låta handdockan flytta in hos oss på ett synligt ställe samt att tillsammans komma fram till ett gemensamt namn till honom genom röstning. Vi har tänkt och använda oss av våra kala väggar för att sätta upp vår kompissol och andra tankar barnen har samt eventuellt några fåtal bilder från uppdragen vi gjort.
Vi tänker även ta ner lite nytt material, så som sällskapspel och pussel.


Det här behöver vi pedagoger tänka särskilt på i vårt förhållningssätt och agerande:
-Vi behöver vara medvetna om att vi har en ny barngrupp att förhålla oss till under den första tiden, att ta det steg för steg och inte stressa. Vi behöver samtala mycket med barnen och ta tillvara på barnens idéer och tankar under hela processen, att aktivt vara med och delta i lekar och andra aktiviteter för att ta tillvara på det vi ser och hör.

-Vi behöver ha tydliga regler, vem som går ut först, vem som går in först, stängd dörr mellan Jupiter/Saturnus, vem tar toan och vem svarar i telefonen och vilka dagar är vi inne på förmidagen respektive
eftermiddagen. 

 

 

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet
Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete:
Vi tänker oss ett lite längre unikuminlägg nu i början där vi sammanfattar och beskriver våra tankar inför de första veckorna. Lite varför vi tänkt som vi tänkt och hur upplägget ser ut. Därefter några fåtal bilder i veckan kopplat till våra uppdrag vi fått av handdockan samt en koppling till läroplanen. Sen fortsätter vi i den banan längs vägen och gör på samma sätt.  
Vi fortsätter även med våra dagliga samtal när föräldrar hämtar och lämnar.


Dokumentation

Så här ska vi dokumentera arbetet mot målen:
Vi kommer att använda oss av gruppens lärlogg- Här kommer vi bland annat dela information om vad vår handdocka har kommit med för uppdrag genom bilder, samt text om hur vi tänker och går vidare med barnens idéer kopplat till våra läroplansmål.
Det enskilda barnets lärlogg- Här kommer dokumentation om hur det enskilda barnet uppnår vårt mål samt barnens egna specifika mål. Att försöka få en röd tråd genom hela terminen.

 

Reflektion och analys 
De här avstämningsfrågorna behöver vi arbeta med på vår puta:

 

Var är vi och hur har det gått?

 

Varför har det gått såhär?

 

Hur går vi vidare?

 

Vi behöver komma fram till en gemensam tid med Saturnus för hur länge vi ska sitta tillsammans med varandra och samtala om det är något speciellt som rör hela gruppen. Därefter delar vi oss i våra smågrupper för att bland annat diskutera och skriva ner frågorna ovan för att sedan få ett underlag tills veckan därpå och framåt.


Den här kunskapen/litteraturen/teorierna behöver vi skaffa oss/fördjupa oss i:

Vi behöver fördjupa oss i läroplanen genom att läsa ett litet stycke till varje gång och diskutera innehållet. Vad betyder det här för oss? Gör vi det som står där eller behöver vi börja göra på ett annat sätt eller sluta med något vi gör?

 

Vi behöver ta hjälp av specialpedagogen för att få stöd kring hur vi når alla barn i gruppen och hur vi som pedagoger kan utveckla vårt arbetssätt med att inkludera alla.

Vi skulle vilja ha mer litteratur om konflikthantering samt om hur man på bästa inkluderar handdockan i gruppen.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: