Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - stavning och språklära

Skapad 2019-08-14 16:36 i Slöingeskolan Falkenberg
Stavning och språklära. Om berättelser, instruerande texter, faktatexter. Om hur olika texttyper kan organiseras.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du lär dig om olika texters uppbyggnad. Du lär dig om alfabetisk ordning, tj-ljudet, j-ljudet och sj-ljudet. Du lär dig om meningar och om skiljetecken. Du lär dig om dubbelteckning. Du lär dig om karaktärer, skriva personbeskrivning.

Innehåll

Syfte:

Utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- urskilja språkliga strukturer och följa normerna i språket.

 

Innehåll:

- skriva olika slags texter, texters typiska uppbyggnad och drag; berättande, fakta, och instruktioner.

- enkla former av textbearbetning

- handstil och digitala skrivprogram

- meningsbyggnad och skiljetecken

- stavningsregler; ljudstridig stavning såsom tj-ljudet, j-ljudet och sj-ljudet samt dubbelteckning.

- alfabetisk ordning

- jämföra olika karaktärer och miljöer, beskriva karaktärer och miljöer.

- Berättande text; organiseras och byggas upp samt personbeskrivningar.

- Faktatext; beskrivande och förklarande, hur deras innehåll kan organiseras.

- Instruerande text; hur de stegvis kan organiseras i logisk ordning med punktuppställning i led.

- tankekarta som stödstruktur för att minnas, sortera nyckelord och grundläggande fakta.

- Berättelseschema som stöd för hur berättelsen organiseras; inledning, handling och avslut.

- Venn-diagram för att jämföra berättelser och karaktärer.

 

Undervisning:

Skriva i olika sammanhang och för olika syften.

Modellera alla tillsammans kring olika texttyper och deras typiska drag. (Cirkelmodellen utifrån Genrepedagogiken).

Skriva i alla, i par och enskilt.

Utgå från checklista i arbetet och utifrån denna göra självbedömningar och kamratbedömningar.

Använda stödstrukturer såsom tankekarta, venn-diagram och berättelseschema.

Använda lärloggen på Unikum för att publicera texter.

Skriva för hand och på iPad i Pages.

Återkoppla till checklista och lärandeobjekt för att följa eget lärande.

Feedback från lärare.

 

 Bedömning:

Bedömning sker i arbetet under lärandeprocessen, i de aktiviteter sker som synliggör lärandet. Exempel: i pågående skrivandet som sker under lektionern, i självbedömning och kamratbedömning tillsammans.

Bedömning sker också genom avstämning/kartläggning utifrån Skolverkets bedömningsstöd, och äldre nationella prov som prövar skrivförmågan.

Framgångskriterier:

- lära använda och ta hjälp av stödstrukturer såsom tankekarta, Venn-diagram, checklistor.

- vara delaktig i samtal och modellerande, dela med sig av egna tankar och idéer och lyssna till kamraters. 

- Ta ansvar i samarbete tillsammans med andra, hjälpas åt.

- Anstränga sig i arbetet under lektionen.

- Tro på sin egen förmåga att kunna lära.

- Se sina egna framsteg, använda lärarens och kamraternas feedback i lärandet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: