👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-15 09:26 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Bild Svenska
När vikingatiden slutade för ungefär 1000 år sedan började medeltiden. Så kallas tiden från 1050 till 1520. Om vi kunde åka till medeltiden i en tidsmaskin skulle vi uppleva att mycket var annorlunda jämfört med vår tid. Man kan undra om människorna tänkte som vi ? Pratade de om samma saker ? Vad var man rädd för ? Hur var det att leva på landet och i staden under medeltiden ? Vilka sjukdomar fanns det på den tiden ? Vilka straff hade man under medeltiden ? Vilka högtider firade man ? Hur levde man som riddare? Detta är några av de frågor som du kommer att få svar på i vårt arbetsområde om medeltiden.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Detta ska du lära dig:

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • utveckla din historiska referensram kring tidsperioden mellan 1050-1520 e. Kr. 
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Analysera hur kristendomen påverkar och påverkats av förhållanden och skeenden i samhället under tidsperioden. 

 

 

Du skall:

-veta när medeltiden inföll

-känna till hur landskapet var uppbyggt kring byar och städer och hur det var att leva i de olika miljöerna

-känna till maktförhållanden och kyrkans roll under medeltiden

-kunna redogöra för några viktiga händelser och personer under medeltiden

-kunna beskriva livsvillkoren för medeltidsmänniskan

-jämföra livsvillkoren med våra livsvillkor

 

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få översiktliga kunskaper om medeltiden under gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att läsa i olika typer av böcker, söka information via internet, se på film, skriva egna texter och illustrera dem med bilder.  Vi arbetar gruppvis med olika områden inom medeltiden.Vi redovisar  skriftligt och muntligt i form av en plansch.

 

Så här blir du bedömd:

Vi bedömer din arbetsinsats fortlöpande under arbetets gång.

Är du aktiv och deltar i diskussioner ?

Är du delaktigt i gruppens samarbete?

 

Vi bedömer textens innehåll. Kan läsaren förstå din text ? Beskriver texten innehållet på ett utförligt sätt ?

 Kan du analysera och dra egna slutsatser ?

Deltar du aktivt genom att lyssna på redovisningarna samt genom att ställa frågor och föra olika resonemang ?

 

 

 

 Vi bedömer också din förmåga att:

-kunna placera in medeltiden i rätt tidsperspektiv

-kunna redogöra för några viktiga händelser och personer under medeltiden

-känna till maktförhållanden (de fyra ständerna) och kyrkans roll under medeltiden

-kunna beskriva hur det var att leva på landet och i staden under medeltiden

-kunna beskriva livsvillkoren för medeltidsmänniskan och jämföra med våra livsvillkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re Sv Bl
Historia åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Jag visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Tolka och visa på spår
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Källors användbarhet.
Jag för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Hi Re Sv Bl
Svenska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Söka, välja ut och sammanställa
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
muntliga redogörelser
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hi Re Sv Bl
Bild åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och ganska så väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Hi Re Sv Bl
Religionskunskap åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunsaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendomens betydelse förr och nu
Jag kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.