Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Totte

Skapad 2019-08-15 10:01 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer tillsammans med Totte utforska matematik, språk, teknik, motorik och socialt samspel.

Innehåll

Planering för kottarna vt 2019

 

Nuläge

Barngruppen träffas vid ett tillfälle i veckan. Kottarna består då av barn i åldrarna 1-2 år och två pedagoger. Vi har sett ett stort behov av att arbeta med barnens trygghet gentemot oss pedagoger och andra barn. Även språk, motorik och skapande är något som berörda barn övar på varje dag och det ska även ingå i kottgruppens planering.

 

Mål

Vårt mål är att stärka barnens trygghet här på förskolan så att de på så sätt kan våga undersöka, upptäcka lära sig nya saker även samspela med andra barn samt vuxna. Målet är även att få in alla delar från förskolans läroplan.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och våga upptäcka, leka och våga ta för sig i verksamheten.

 

Genomförande

 

 • Trygghet

 • Språk

 • Motorik

 

Samling 09.45-10.45 tisdagar

 • Namnsång med trumma (vad heter du då (namn) vad heter du då (naaaaamn) vad heter du då (namn) välkomna hit, tack ska ni ha, god dag god dag).

 • Aktivitet och lek

 • Avslutningssång “nu vill vi gärna säga ha det bra”Exempel på aktiviteter: (går att göra enskilt, i stor eller liten grupp beroende på behov).

 • Vattenlek

 • Ljus, ficklampor, ljusbordet t.ex.

 • Bollekar

 • Måla på olika sätt

 • Skapa

 

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i barnens Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av barnens kommentarer, foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen.

 

Uppföljning

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: