Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Geografi - åk 4 Dalabergsskolan

Skapad 2019-08-15 11:06 i Dalabergsskolan Uddevalla
Du kommer att lära dig om hur det ser ut i olika delar av Sverige. Hur skiljer sig naturen åt? Jobbar man med samma sak i hela landet? Pratar vi likadant? Vad gör barnen på fritiden?
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska Geografi
Vi ska läsa och se på filmer om Sverige.

Vi ska träna på att förstå kartor.

Vi ska använda de nya ämnesorden vi stöter på och jämföra likheter och skillnader i det som kartorna, faktatexterna och filmerna visar oss.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Peka ut och namnge några av:

 • Sveriges landskap
 • viktiga städer och orter
 • större sjöar och vattendrag
 • några av Sveriges berg
 • klimatet i landet

Använda en karta för att utläsa information.

Beskriva, analysera och resonera kring människor och djurs anpassning och utnyttjande av geografiska och biologiska förutsättningar. Varför ligger städer där de ligger? Hur anpassar sig människor och djurlivet efter väder och klimat? Vad är typiskt för olika delar av Sverige?

Använda de olika geografiska begreppen du möter i t ex filmer och texter i dina egna samtal och texter. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi lär oss av att:
Titta på filmer
Lyssna på varandra
Läsa i böcker och ta del av information på t ex internet

 Söka och värdera information från flera källor och med egna ord resonera kring och beskriva landskapet. 

Lägsta kunskapskrav

Det här ska bedömmas:

Att:

Jag kan använda kartboken och förstår några av kartans tecken.

Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.

Jag förstår, kan använda och kan förklara innebörden av begreppen väder, klimat, årstider, tätort, glesbygd, stad, tättbefolkat, skala, karttecken, väderstreck, jordglob, ekvator, världsdel, landskap, folkmängd, kollektivtrafik, vattendrag, dalar, slätter, kust, fjäll, odlingsmark, sötvatten, saltvatten, barrskog, lövskog, blandskog, säd, järnmalm, meter över havet (m.ö.h)

Jag känner till att vårt land delas in i landskap och kan namnge och placera ut några på en karta.

Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera in dem på en karta.

Jag kan namnge de tre största städerna och placera ut dem på en karta. Jag kan dessutom namnge ytterligare några städer i Sverige.

Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, älvarna och Sveriges högsta berg samt placera ut de flesta på en karta.

Jag kan, förstår och kan använda de fyra väderstrecken.

Jag känner till några geografiska begrepp och kan använda dem med visst stöd

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge SvA
Geografi - Sverige år 4 Kattegatt Skagerack

Jag tränar
enkel
utvecklad
---------->
välutvecklad
--------->
Geografi åk 4
1
Jag tränar på använda kartbokens rutsystem och register.
Jag kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Jag förstår några av kartans tecken.
Jag kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och jag kan förklara hur det fungerar. Jag förstår flera av kartans tecken.
Jag kan på välutvecklat sätt använda kartbokens rutsystem och register. Jag ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Jag kan förklara hur de fungerar. Jag förstår kartans tecken.
2
Jag tränar på fakta om Sverige.
Jag kan några fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på enkelt sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan flera fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett utvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan fakta om Sverige och kan på ett utvecklat sätt redovisa mina kunskaper och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett välutvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
3
Jag tränar på landskapen och placera ut några.
Jag vet att vårt land delas in i landskap och kan namnge och placera ut 7 st.
Jag vet att vårt land delas in i landskap och kan namnge och placera ut 17 st.
Jag vet att vårt land delas in i landskap, kan namnge och placera ut de flesta av dem på en karta.
4
Jag tränar på indelningen av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand på kartan.
Jag vet att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag vet att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut minst en av delarna på karta.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut dem alla på en karta.
6
Jag tränar på sjöarna Vänern och Vättern. Jag tränar på haven runt Sverige.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, haven och berg i Sverige.
Jag känner till och kan namnge flesta av de största sjöarna, haven och berg i Sverige och placera ut dem på kartan.
Jag känner till och kan namnge av de största sjöarna, haven och berg i Sverige och placera ut dem på kartan.
5
Jag tränar på de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna och placera ut dem på en karta.
Jag kan namnge de tre största städerna och ytterligare fyra samt placera ut dem på en karta.
7
Jag tränar på de fyra väderstrecken.
Jag kan namnge de fyra väderstrecken.
Jag kan och använder de fyra väderstrecken.
Jag kan med säkerhet använda de fyra väderstrecken när vi arbetar med kartor eller liknande uppgifter.
8
Jag tränar på några naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till två naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till tre naturtillgångar i Sverige och var de finns.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige, var de finns och vad man tillverkar av dem.
9
Jag tränar på ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan några ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan flera ord och använder begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Jag kan och använder de ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
10
Jag tränar på var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara var människor bor, samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
11
Jag tränar på fakta om Nordens länder.
Jag kan på ett enkelt sätt visa mina kunskaper om Nordens länder.
Jag kan på ett utvecklat sätt visa mina kunskaper om Nordens länder.
Jag kan på ett välutvecklat sätt visa mina kunskaper om Nordens länder.
12
Jag tränar på vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara vad kulturlandskap och naturlandskap är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: