Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar åk 8, ht 19

Skapad 2019-08-15 13:49 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin och mobiltelefoner osv. Till och med din kropp är uppbyggd av kol, ca 14 kg!

Innehåll

MÅL

Efter detta arbetsområde ska du:

Förklara varför organisk kemi även kallas kolföreningarnas kemi.
Redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till
Förklara varför det finns så många olika kolföreningar.
Redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten.
Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till
Beskriva hur polymerer är uppbyggda.
Redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats.
Förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen.
Veta vilka produkter man kan framställa ur olja. Känna till hur en fraktionerad destillation går till.
Förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska.
Redogöra för några av alkoholers egenskaper.
Känna igen en alkoholmolekyl. Känna till några av alkoholernas användningsområden.
Ge några exempel några organiska syror.
Beskriva vad som kännetecknar en organisk syra.
Beskriva vad en ester är och känna till några användningsområden.

Begrepp att förstå och använda:

Materia, atom, jon, grundämne, molekyl, kemisk förening, kemiskt tecken, kemisk reaktion,reaktionsformel,  fysikalisk förändring, organisk kemi, grafit, diamant, fulleren, grafen, nanorör, amorft kol, kolväte, metanserie, summaformel/molekylformel, strukturformel, enkelbindning, dubbelbindning, trippelbindning, mättat kolväte, omättat kolväte, polymer, plast, fossilt bränsle, biobränsle, fraktionerad destillation, krackning, alkohol, OH-grupp, organisk syra, karboxylgrupp, ester.

Undervisningen

Föreläsningar med stöd av Power Point-presentationer, samt diskussioner i grupp och helklass
Filmer 
Laborationer och undersökningar, samt rapportskrivning

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt lektionsarbete i diskussioner samt praktiska och teoretiska övningar.
* hur väl du använder dina kunskaper för att resonera och ta ställning
* hur väl planerar, genomför och utvärderar ditt laboratiosarbete
* hur väl du använder begrepp, modeller, teorier när du beskriver och förklarar


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
åk 8. Kemi - Kol och kolföreningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier (muntligt och skriftligt).
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier(muntligt och skriftligt).
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter, tex fossila/förnybara bränslen, och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter, tex fossila/förnybara bränslen, och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter, tex fossila/förnybara bränslen, och deras betydelse för människors levandsvillkor.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskap
- förmedla (labrapport)
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla labrapporter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade labrapporter med rela tivt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade labrapporter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar
-slutsatser (labrapport)
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: