Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WWI

Skapad 2019-08-15 13:56 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
PLANERING ARBETSOMRÅDE: FÖRSTA VÄRLDSKRIGET OCH RYSKA REVOLUTIONEN. ÄMNEN: Svenska, Svenska som andraspråk, Historia, Bild och Engelska.

Innehåll

 

VARFÖR SKA DU LÄRA DIG OM DETTA?

 

Vi läser om första världskriget för att det är en viktig brytpunkt. Innan kriget fanns det hopp om framtiden men det byttes ut till pessimism. En pessimism som skulle vara i ca 75 år. Ofta räknar man 1900-talets historia från första världskriget fram till Berlinmurens fall 1989. Alla stora, omvälvande händelser under 1900-talet har sin grund i första världskriget.

 

För att förstå varför första världskriget ens började måste man ha förståelse för hur Europa såg ut innan kriget. Därför är det viktigt att veta hur stormakternas kolonisation av fattiga länder lade grunden. Till detta kom att olika länder ingick olika avtal med varandra som riskerade att dra med länder i krig som egentligen inte hade något med konflikten att göra. Till detta kom också en snabb teknisk utveckling. Allt detta mynnade i skottet i Sarajevo. Ett politiskt mord som satte en snöboll i rullning som blev en lavin. Under en vecka gick vi från fred till krig. Ett krig som många trodde skulle gå snabbt och avslutas till jul blev en flera år lång mardröm.

 

 

 

DEADLINE: ____________

 

 

 

Det här häftet tillhör: ________________________


 

 

SV/SVA, CENTRALT INNEHÅLL

 

Läsa: Du ska kunna använda dig av lässtategier för att förstå, tolka och analysera texter. Vidare ska du kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

Man ska enligt skolverket kunna läsa skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor runt om i världen. Du ska också kunna diskutera språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i böcker för ungdomar och vuxna. Vidare kan du urskilda parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt inre och yttre dialoger.

 

Skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken och ordklasser.

 

Tala: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.


 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN GRUNDAS?

 

o   Rollspel, Versaillesfreden, bedömning i svenska, svenska som andraspråk och historia.

 

o   Resonerande text, en händelse i mitt liv, bedömning i svenska, svenska som andraspråk och historia.

 

o   Läsförståelse, ”På västfronten intet nytt”, bedömning i svenska och svenska som andraspråk.

 

Till båda bedömningsuppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för de olika nivåerna.

 

Utöver bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du kan visa dina förmågor.

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

o   Min, din egen och klasskamraters respons på allt vi kommer arbeta med.

 

o   ”På västfronten intet nytt”, den skönlitterära boken vi ska läsa.

 

o   Det här planeringhäftet.

 

o   Mina genomgångar.

 

o   Alla dina text+tanke som du har gjort under läsningens gång.

 

o   Olika analysmodeller, bland annat EPA-metoden.

 

BEGREPP

 

Vi upprepar begrepp som är viktiga att kunna när man läser och analyserar en bok. Förklara i rutan bredvid ordet vad ordet betyder.

 

BUDSKAP

 

TEMA

 

MOTIV

 

SYFTE

 

AVSÄNDARE

 

SAMMANHANG

 

BERÄTTARPERSPEKTIV

 

PARALLLHANDLING

 

TILLBAKABLICK

 

MILJÖBESKRIVNING

 

PERSONBEBESKRVNING

 

INRE DIALOG

 

YTTRE DIALOG

 

MONOLOG

 

ROLL

 

HUVUDKARAKTÄR

 

BIKARAKTÄR

 

 

 

 

 

 

 

 

VI KOMMER ATT ARBETA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

 

-        Presentation av arbetsområdet

 

-        Gå igenom bedömningsuppgifter och matriser

 

-        Gå igenom alla begrepp som ska du ska kunna inför läsningen

 

-        Övningsuppgift 1, titta på omslaget, läsa på baksidan – vad handlar boken om?

 

-        Läsa. Ibland läser vi högt, ibland på egen hand.

 

-        Övningsuppgift 2, text + tanke, genomgående i boken – enligt EPA – metoden.

 

-        Övningsuppgift 3, loggbok, genomgående i boken – enligt EPA – metoden.

 

-        Övningsuppgift 4, Källhänvisning, hur källhänvisar man på rätt sätt?

 

-        Övningsuppgift 5, övning inför rollspelet.

 

-        Förberedelse inför muntlig bedömningsuppgift, rollspel.

 

-        Bedömningsuppgift, skriftlig, resonerande text (Hi, Sv, SvA)

 

-        Kamratrespons, följ min mall, skriv ner, lämna till kamrat och till mig (jag delar in er i kamratpar)


 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 1

 

”På västfronten intet nytt” av Erich Maria Remarque, en översättning.

 

a)    Titta på omslaget, läs rubriken och läs på baksidan av boken. Vad handlar den? Vad tror du?

 

b)    Vilka förväntningar har du på det här arbetsområdet?

 

c)     Vad är viktigt för dig när det gäller skönlitteratur?


 

 

ÖVNINGUPPGIFT 2

 

Text + Tanke.

 

Under läsningens gång kommer vi arbeta mycket ed text tanke. Använd er av den information ni får från Åsa på SO:n, vad kan ni koppla till boken vi läser? Vilka citat kan ni plocka ut och reflektera kring om ni utgår ifrån vad Åsa säger om första världskriget?

 

För att påminna er om hur Text+Tanke fungerar så kommer här en instruktion:

 

Citat 1: OBS, Glöm inte skriva vilken sida du hittat ditt citat.

Beskriv sammanhanget, vad är det som händer i boken där du hittade ditt citat?

Koppla citatet till dig själv. Vad tycker du? Vad tänker du?

Koppla citatet till omvärlden. Vad säger samhället om det? Vad säger man i olika delar av världen? Osv…

Citat 2:

 

 

 

 

 


 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, RESONERANDE TEXT

 

I en resonerande text:

 

·        - beskriver du hur något är.

 

·        - resonerar (diskuterar) du med dig själv.

 

·        - jämför du olika saker med varandra och tar upp för- och nackdelar.

 

·        - har du med egna åsikter, tankar, värderingar och erfarenheter.

 

·       - styrker (bevisar) du att det du säger är rätt med exempel.

 


Inledning
I inledningen ska du alltid presentera det ämne eller de frågor som du ska diskutera i den kommande texten. Du kan börja din text på olika sätt. Du kan t ex:

 

·        börja med en kort bakgrund – historik.

 

·        ge exempel som visar det som uppsatsen ska handla om

 

·        ställa en fråga till läsaren.

 

·        göra en kort sammanfattning av innehållet i texten.

 

·        börja med ett citat.

 


Huvuddelen
I mittdelen ska du fördjupa ämnet/frågorna som du tog upp i inledningen. Det kan du göra genom att:

 

·        Fråga och svar - Resonera med dig själv, ställ frågor som du sedan besvarar, väg argument mot varandra och gör dem tydliga med hjälp av exempel. Skriv ner det du har upplevt och hur du har reagerat på det

 

·        För och nackdelar - Jämför olika saker med varandra och ta upp vilka för och nackdelar som finns

 

·        Orsak och verkan – Beskriv vad någon/du gör och vad som blir resultatet av detta

 


Avslutning
Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex:

 

·        knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste

 

·        upprepa din huvudtanke och tala om vad du har kommit fram till i ditt resonemang

 

·        lämna över till läsaren, vanligtvis med hjälp av en fråga eller uppmaning, så han eller hon själv kan bilda sig en egen uppfattning                                           

 

·        återknyta eventuellt till inledningen

 

HUR KÄLLHÄNVISAR MAN?

 

Hur refererar man till en bok i den löpande texten?

 

o   Strindberg (2007) menar att…

 

o   Alla barn är lika bra (Strindberg, 2007)…

 

Hur refererar man till en bok i källförteckningen?

 

o   Strindberg August (2007), ”Nura är bäst”, Förlag: Österförlaget.

 

Om det är två författare då, i texten?

 

o   Strindberg & Andersson, (2007), menar att…

 

o   Alla barn är fina (Strindberg och Andersson, 2007).

 

Om det är två författare då, i källförteckningen?

 

o   Strindberg August & Andersson Anna (2007), ”Nura är bäst”, Förlag: Österförlaget…

 

Hur källhänvisar man vid citat?

 

o   (Strindberg, 2007, 51-62).

 

Hur refererar man till en hemsida i den löpande texten?

 

o   Alla elever gör sitt bästa (Skolverket, 2019).

 

o   Skolverket menar att alla gör sitt bästa (Skolverket, 2019)

 

Hur refererar man till en hemsida i källförteckningen?

 

o   Skolverket. 2019. Bedömning. Tillgänglig: www.nura.se. (2019-08-14).

 

 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT 2, ROLLSPEL, VERSAILLEFREDEN

 

ROLLSPEL I GRUPP – VERSAILLEFREDEN

 

Den 11/11 1918 blåstes ”eld upphör” och första världskriget var slut! Men, vad händer när ett krig tar slut? Hur ska framtiden bli för länderna och befolkningen? Vem/vilka ska bestämma fredens villkor? Er uppgift är följande: A. Diskutera och besvara frågorna nedan. Tips: Använd historisk atlas för att kolla gränserna. B. Utse två ledare i er grupp som ska föra landets talan. C. Förbered er noga för fredskonferensen i Versailles. Tänk på att det är viktigt att ALLA i gruppen är förberedda eftersom det är er uppgift att hjälpa era gruppledare genom att skicka lappar med argument under förhandlingarna.

 

Vi representerar landet_________________________________

 

Till ledare har vi utsett_________________________________

 

Till reserver har vi utsett________________________________

 

 

 

1. Vem bär skulden till kriget?

 

2. Vem ska betala vad kriget kostat?

 

3. Vad ska ni göra med Tysklands kolonier?

 

4. Vad ska ni göra med de områden Tyskland erövrat från Ryssland?

 

5. Hur ska gränsen mellan Frankrike och Tyskland dras?

 

6. Hur ska gränsen på Balkan dras?

 

7. Hur ska krig i framtiden undvikas?

 

 

 

Redovisning sker _____________________________________________


 

 

Uppgifter

  • BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, RESONERANDE TEXT

  • BEDÖMNINGSUPPGIFT 2, ROLLSPEL

  • BEDÖMNINGSUPPGIFT 3, "PÅ VÄSTFRONTEN INTET NYTT"

Matriser

Sv SvA
BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, RESONERANDE TEXT

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du skriver en resonerade text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttypen. Vidare har du ett enkelt ämnesrelaterat språk i din text. Beskrivningar, förklaringar och resonemang är enkla och till viss del underbyggda samtidigt som struktur, citat och källhänvisning är, i huvudsak, fungerande.
Du skriver en resonerade text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttypen. Vidare har du ett utvecklat ämnesrelaterat språk i din text. Beskrivningar, förklaringar och resonemang är utvecklade och relativt väl underbyggda samtidigt som struktur, citat och källhänvisning är, relativt väl, fungerande.
Du skriver en resonerade text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttypen. Vidare har du ett utvecklat ämnesrelaterat språk i din text. Beskrivningar, förklaringar och resonemang är välutvecklade och nyanserat underbyggda samtidigt som struktur, citat och källhänvisning är väl fungerande.
Informationshanteringsförmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du väljer och sammanställer information från ett avgränsat urval källor.
Du väljer och sammanställer information från ett relativt varierat urval källor.
Du väljer och sammanställer information från ett varierat urval källor.
Metakognitiva förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du ger enkla omdömen om texters uppbyggnad och innehåll. Utifrån respons du får bearbetar du din text mot tydlighet och kvalitet på, i huvudsak, ett fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om texters uppbyggnad och innehåll. Utifrån respons du får bearbetar du din text mot tydlighet och kvalitet på, relativt väl, ett fungerande sätt.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texters uppbyggnad och innehåll. Utifrån respons du får bearbetar du din text mot tydlighet och kvalitet på väl ett fungerande sätt.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Sv SvA
BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 2, ROLLSPEL

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du förbereder en enkel muntlig framställning i form av ett rollspel. I huvudsak har rollspelet fungerande struktur och innehåll samtidigt som det har en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder en utvecklad muntlig framställning i form av ett rollspel. Rollspelet har relativt väl fungerande struktur och innehåll samtidigt som det har en relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder en välutvecklad muntlig framställning i form av ett rollspel. Rollspelet har väl fungerande struktur och innehåll samtidigt som det har en god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Informationshanteringsförmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du väljer och sammanställer information från ett avgränsat urval källor.
Du väljer och sammanställer information från ett relativt varierat urval källor.
Du väljer och sammanställer information från ett varierat urval källor.
Kommunikativa förmågan
Svenska som andraspråk
Ditt språk i rollspelet är en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesspråk.
Ditt språk i rollspelet är en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesspråk.
Ditt språk i rollspelet är en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesspråk.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Sv SvA
BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 3, "PÅ VÄSTFRONTEN INTET NYTT"

E
C
A
Analytiska förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
I huvudsak väljer du lässtategier som gör att du läser med flyt. Du visar att du har grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dina resonemang om tydligt framträdande budskap är enkla och till viss del underbyggda. Sambanden du gör mellan verket och författaren är enkla och till viss del underbyggda.
Ändamålsenligt väljer du lässtategier som gör att du läser med gott flyt. Du visar att du har god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dina resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna är utvecklade och relativt väl underbyggda. Sambanden du gör mellan verket och författaren är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Ändamålsenligt och effektivt väljer du lässtategier som gör att du läser med mycket gott flyt. Du visar att du har mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dina resonemang om tydligt budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda är välutvecklade och väl underbyggda. Sambanden du gör mellan verket och författaren är välutvecklade och väl underbyggda.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: