Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska planering åk 7-9 HT/2019

Skapad 2019-08-15 13:58 i Modersmålsenheten Helsingborg
Från och med veckan 14 i vår terminen till vecka 20 i VT 016 , arbetetar eleverna med att använda sitt modersmål i olika sammanhang. Under trivsamma och de lättsamma former kommer eleverna att utvckla sitt språk genom att läsa skönlitteratur och kulturella uttrycksformer .
Grundskola F – 9
på väg mot ett bättre stöd för elevers läsning och skrivande i ämne modersmål . Genom att eleverna arbete med text förståelse , textsamtal, textinnehållet, och närläsning . Samt skrift och skriftbruk att eleverna kunna skriva gemensamma text eller skriva en individuell text. Under kommande veckorna vecka 2-9 i vår terminen 2017, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera. .

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& kulturbruk

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

Konkretiserade mål för eleven.

 

 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Att eleven  kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och  god språklig variation
 • Att eleverna kunna  underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språket.
 • .Att kunna jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med  koppling till tidsaspekter och orsakssamband .,

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - använda Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning .
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva  text innehållet så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att skriva  gemensam texter i små grupper  .
 •  kurdiska film visning och övning under lektionen .
 • Arbete med  övning bok .
 • Använda digital verktyg för att  skriva på kurdiska .

 

 


Eleven har uppnått målen när...

                       E                            C                            A      
 

 

Beskrivningar & berättarstruktur

Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.

Anpassa innehåll & språk

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Resonera om modersmål & svenska

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

Samtala & diskutera

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.

Fråga & framföra åsikter

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Jämföra med Sverige & dra slutsatser

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

     
       
       
 
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: