Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens Förskola. Giraffen. Omsorg, Utveckling och lärande Ht. 19-Vt. 20

Skapad 2019-08-15 15:35 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

Läroplansmål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande". Lpfö18

Planerade insatser

Inför vår uppstart av gymnastiken kommer vi att ha två uppdelade samlingar med barnen. En samling med de barn som tidigare har haft gymnastik på Arken och en samling med de barn som är nya i vår grupp. Här kommer vi att samtala med barnen om vad de har för förväntningar på gymnastiken och varför vi ska ha gymnastik. Detta tillfälle kommer dokumenteras genom ljudupptagning via Ipad för vidare uppföljning. 

Vi kommer sedan att gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra varje onsdag. Vi startar varje gymnastiktillfälle med att prata om vad vi ska öva för dagen och varför. Vilken kroppsdel som får arbeta och träna. Barnen får också en chans att reflektera och komma med egna tankar om gymnastiken. Vi kommer kontinuerligt samtala med barnen kring fruktstunden varför frukten är bra inför gymnastiken samt varför lunchen behövs efter vi har gympat.

     Arbetslaget följer sedan upp varje gymnastiktillfälle och dokumenterar vad barnen haft för tankar.

 

Målkriterier/Förväntade effekter 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när:

Barnen i en gymnastiksamling kan berätta varför gymnastik är bra för kroppen och varför vi har gymnastik.

När barnen själv kan uttrycka något syfte med vår gymnastik.

 

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Inför vår uppstart av gymnastiken kommer vi att ha två uppdelade samlingar med barnen. En samling med de barn som tidigare haft gymnastik på Arken och en samling med de barn som är nya i vår grupp. Här kommer vi att samtala med barnen om vad de har för förväntningar på gymnastiken och varför vi ska ha gympa. Vi kommer att dokumentera barnens tankar med hjälp av ljudupptagning och skrift. 

Vi kommer vid terminens slut göra om dessa samlingar med samma dokumentationsmetod för att se om det skett någon utveckling och förändring i barnens tankar. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: