Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 1 Tal i decimalform.

Skapad 2019-08-15 18:25 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 5 Matematik
Under det det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om decimaltal. Du kommer att kunna se samband mellan tiondelar, hundradelar och tusendelar. Vidare kommer du att kunna ange platsvärden, jämföra storlek, placera ut på tallinjer.

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska utveckla flera olika förmågor under arbetsområdet. De förmågor du kommer att utveckla är:

Problemlösningsförmåga

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

Begreppsförmåga

- behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimaltal t ex 0,25;0,5;0,75.

- storleksordna enkla tal i decimalform.

- placera tal i decimalform på tallinjen.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om begrepp:

- talsort, tiondel, hundradel, tusendel, tal i decimalform, decimaltecken, positionssystem

positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, t ex att tvåan i 12300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar.


Metodförmåga

- använda fungerande fungerande metoder för att dela upp tal i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i talsorter som en addition 20+1+0,5.


Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler 

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform.


Bedömning

De första sex uppgifterna på provet ger eleven möjlighet att visa kunskaper  på en "Godtagbar nivå". Uppgift sex och sju ger möjlighet att visa kunskaper på en "högre nivå". Se matris.

Provet testar begrepp i form av talsorter, platsvärden i positionssystemet och att storleksordna decimaltal. Att addera till en hundradel till ett tre eller fyrsiffrigt decimaltal. Eleven ska också rita en korrekt tallinje. Maxpoäng 28. Eleven bör ha 20 p. för att nå en godtagbar nivå. 


Examinationsuppgifter

Läromedlets matteprov på kapitel 1, vecka.......


Undervisning

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass. Ställa frågor och besvara frågor.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - olika uppgifter på "bingel" och spel.

 

Matriser

Ma
Tal i decimalform

Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
Du kan positionssystem, decimaltecken, tiondel, hundradel, tal i decimalform,tusendel
  • Ma  E 6
-använda kapitlets begrepp: tal i decimalform, decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, - storleksordna enkla tal i decimalform - placera tal i decimalform på tallinjen. - använda positionssystemet, siffrans placering avfgr värdet.
Problemlösning
Du kan
  • Ma  E 6
-formulera och lösa problem på ett sätt som passar problemet.
Metod
Du kan
  • Ma  E 6
-använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i: 20+1+0,5
Kommunikation, resonemang
Du kan
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
- visa din kunskap på olika sätt, till exempel med: bilder, ord eller plockmaterial. - diskutera om svaret är rimligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: