Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Ugglan och Kastellegårdens Fe Mall

Skapad 2019-08-15 22:06 i Ugglan och Kastellegården Kungälv
Förskola
Utbildningen i förskolan bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen. Den präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamhet. Pedagogisk planering kompletterar grundverksamheten och beskriver hur arbetslaget undervisar i barngruppen under året för att utmana och stimulera utveckling och lärande inom läroplanens olika målområden och för att uppnå en god måluppfyllelse.

Innehåll

 

LEKEN

Sammanfatta hur läroplanen definierar lek.

Det här vill vi uppnå under året

 Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

LÄRANDE UNDERVISNINGSMILJÖ

Sammanfatta vad en scaffoldingstöttande undervisningsmiljö innebär.

 

DIGITAL KOMPETENS

Sammanfatta hur läroplanen definierar adekvat digital kompetens.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 •           utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 •          utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •        känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 •        utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Språk, kommunikation och samspel

  Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,  
 •  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 •  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 •  utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 •  som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Matematik 

       Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 •       utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 •         utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 •        utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •         utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Naturvetenskap och teknik

   Förskolan ska stäva efter att varje barn:

 •       utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 •          utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 •        utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 •         utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Skapande

    Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

Skriv här…

 

Kropp, hälsa och integritet

 

·         Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 •  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Det här vill vi uppnå under året

Skriv här…

 

Så här undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn samt ta tillvara deras behov och intressen

 

Skriv här…

 

 

 

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Reflektion och analys skall göras i Unikums verktyg. Tänk på att ställa er följande frågor.

Förutsättningar: Vilka barn deltog? Ansvarig pedagog?
Barnens reflektioner: Vad blev barnen nyfikna på? Vad undersöker de? Hur samspelar de? Vilka frågor ställer barnen?
Pedagogens reflektioner: Vilka frågor väcktes hos mig/oss? Vad och hur dokumenterade vi? Hur ger vi tillbaka till barnen?
Pedagogisk reflektion och planering: Vad behöver vi tillföra för nytt material för fortsatt lärande hos barnen? Hur utmanar vi barnen vidare i deras lärande? Vad behöver vi göra och ta reda på? Vem gör vad? Vad gick bra vad gick mindre bra?

Analys: Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: