Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 17 - Das Jahr

Skapad 2011-09-20 15:44 i Högastensskolan Helsingborg
Vi arbetar med året och dess årtider. Fokus är att utöka ordförrådet med uttryck som beskriver väder, månader och årstider. Vi kommer träna på verben haben och sein.
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att

 1. utveckla din förmåga att kommunicera på tyska om områden som berör ett år, dvs väder, årstider, månader, och saker som man kan göra under dessa perioder.
 2. utveckla din förmåga att kommunicera skriftligt genom att repetera verben sein och haben, samt repetera presensböjning av regelbundna verb. Vi kommer även att titta lite på verb med omljud. 

.Vi arbetar med detta område för att ge er ett större ordförråd samt för att ni ska kunna prata om saker som ligger nära er och er vardag. Vi tränar också på att hitta strategier för att klara eventuella hinder på vägen, dvs hur man gör när man glömmer ett ord eller uttryck.

Arbetsområde och arbetssätt

Inledningsvis kommer vi arbeta mycket med ord, för att ge er en bas att stå på. Ni kommer exempelvis få lära er orden för årstiderna, månaderna och olika väderlekar. Utöver det kommer vi även att träna på olika sysselsättningar som kan vara årstidsberoende. Vi kommer framförallt träna era muntliga förmågor, dvs. mycket av innehållet kommer att bestå av kortare muntliga redovisningar. Ni kommer bl.a. få göra en väderleksrapport, berätta när ni är födda, rapportera om väder samt prata om vad man kan göra under de olika årstiderna samt leka olika lekar som fokuserar kring ordinlärning.

Grammatiskt kommer vi att repetera verbböjningen i presens (nutid). Då kommer vi fokusera oss på verben haben (att ha) samt sein (att vara). Detta kommer vi göra för att befästa de kunskaper ni fått i år 6.

Bedömning

Under detta område kommer jag se på din utveckling och implementering av området "Das Jahr". Under de muntliga redovisningarna ska du kunna visa att du kan uttrycka dig och berätta om väder, årstider, veckodagar dvs. det som vi gått igenom under lektionerna. Jag kommer lyssna efter om du visar att du kan formulera dig, göra dig förstådd samt hur du går tillväga när du stöter på språkliga hinder. 

Vi kommer att arbeta med detta område fram till vecka 7. Du har då hunnit med två kortare muntliga redovisningar. Den första (vecka 6) handlar om vad du gör under de olika årstiderna, och den andra (vecka 7) ska vara en väderleksrapport för ett land som du blivit tilldelad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

På väg
E
C
A
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina muntliga framställningar
 • M2  E 9
Du använder inte ett språk så att mottagaren förstår, baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde eftersom du saknar ord för att kunna göra dig förstådd..
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Använder ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla budskapet även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Använder ett varierat språk dvs. använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Beskriver och förklarar samt uttrycker tankar och åsikter i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett klart och detaljerat sätt.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, t.ex om familj, fritidsintressen och resor men lyckas inte göra dig helt förstådd eftersom du saknar ord och strategier.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang, Gör enkla förbättringar av sina framställningar.
 • M2  E 9
Anpassar inte språket efter mottagare, syfte och situation.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
 • M2  E 9
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Bearbeta och gör enkla förbättringar av sina framställningar.
 • M2  C 9
 • M2  C 9
Bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner, saknar strategier för att förbättra sitt eget arbete.
Bearbetar självständigt språket. Väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: