Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOLROSEN- Pedagogisk planering Läslyftet 2019/20 Glanshammars förskolor

Skapad 2019-08-16 07:57 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2019/20 Läslyftet: Teknik i barnlitteraturen, Boksamtal om naturvetenskap.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Vi fortsätter i samma arbetslag som i våras och barngruppen från solrosen plus ett nytt barn. Under förra året arbetade vi med projektet rulla/snurra vilket barnen visade stort intresse för.

 

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

17 olika individer på solrosen med olika behov som vi vill tillgodose. Under våren såg vi att barnen trivs i mindre grupper vilket vi kommer att fokusera på i vår verksamhet.

 

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Solrosen har många rum, dock har inte alla använts i den dagliga pedagogiska verksamheten vilket vi nu utvecklar. Vi vill skapa inspirerande lärmiljöer där barnen utmanas och möter varandra och får ett trevligt socialt samspel. Utifrån barnens intressen och med fokus på våra läroplansmål vill vi utveckla våra miljöer.

 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Många olika kompetenser och intressen i arbetslaget. Utifrån dessa kommer vi att skapa mindre grupper med fokus på projektet under några förmiddagar. Vi hjälps åt och utmanar och stöttar varandra som pedagoger och tar tillvara på våra kompetenser.

 

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

I läslyftet denna termin kommer vi att välja en barnbok och arbeta kring den med fokus på teknik och genus. Boken vi har valt är Mamma Mu bygger koja. Dels för att barnen (och vi) gillar Mamma Mu böcker och för att vi kan fläta ihop boken med vårt tidigare projekt och för att spännande diskussioner kan skapas kring Mamma Mu och Kråkan.

 

   - Varför?

-Arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämnställdhet.

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

* förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

* intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Syfte?

Vi vill inspirera och låta barnen utforska ämnet teknik på lekfullt och inspirerande sätt.

 

Förväntade effekter?

Att intresse hos barnen skapas och en vilja att lära sig mer. Vi hoppas på att få barnen att reflektera själva och lära sig att ifrågasätta.

 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

 Vi önskar ha en väldigt tillåtande miljö med olika material med det bygger på ansvar och vet hur materialet används och leks med.

Vid lunchen vill vi att barnen ska ta mat själva, vi behöver finnas och stötta så barnen tar lagom och vågar testa nytt. Vi vill skapa en lugn och trevlig stund, där man kan njuta av olika slags mat och samtala med varandra. Vi vill ge alla barn möjlighet att ta plats och komma till tals. Vi går i mindre grupper med en pedagog för att undvika köer. Vi har bestämde platser för att skapa trygghet och rutin hos barnen.

 

I hallen tar vi några i taget när vi ska gå ut, barnen får ta på sig i sin takt och fundera på vilka kläder som behövs och kolla på bildstöd.

 

Vi startar upp i höst med två vilor. En för de barn som fortfarande sover och en där vi läser bok, berättar sagor eller på annat sätt skapar en lugn stund.

 

  -Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Vi vision är att ha en undervisningsmiljö som är stödjande och ger barnen verktyg. Vi vuxna vill utmana barnen och ha en tillåtande trygg miljö där barnen vågar ställa frågor och uttrycka sina tankar.  Vi kommer att ha väl planerade undervisningssituationer där vi arbetar i olika stora  grupper.

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Ställa öppna frågor till barnen och försöka fånga upp barnens intressen och utifrån det utveckla verksamheten vidare. Låta barnen vara med och vara delaktiga i sin vardag.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Genom samtal och öppna frågor samt observation.
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: