Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT19 och HT19 Bråk och procent åk 7 och start i åk 8

Skapad 2019-08-16 08:45 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
PROCENT ANVÄNDS ofta i samhället. Du får till exempel information om hur det gick i ett val, där du kanske får höra att Mittenpartiet fick 23,4% av rösterna. Du kanske ser reklam, där en affär har 25% REA. Kanske du hört talas om att restaurang-momsen sänkts från 25% till 12%? Vad betyder det, egentligen? DU MÖTER ofta bråktal i din vardag också. När du skall baka behöver du 1/2 dl socker, kanske 3/4 dl mjöl och så vidare. Utan att tänka på det använder du bråktal när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme". Därför lär vi oss förstå bråktal och begreppet procent för att kunna använda dem i olika situationer i livet. I det ingår att kunna använda procenttal i beräkningar, till exempel prissänkningar och ränta. Vi utvecklar också våra kunskaper om bråktal för att kunna jämföra bråk och utföra beräkningar med bråktal (addition, subtraktion och multiplikation)

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2: 

 •  Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
 • Använda det svenska språket i tal och skrift.

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Vi har diskuterat innebörden av förmågorna (B, M, P, R, K) vi har pratat med eleverna så de känner sig trygga och delaktiga.

1D. Det betyder att (konkretiserade mål)

Vi tränar på att använda skriftliga metoder för att  göra beräkningar men kommer  även att använda miniräknaren

Vi löser problem med olika metoder och diskuterar sedan för och nackdelar.

Vi pratar om begrepp så vi är överens om vad de betyder och  kan se hur de hänger ihop.

Vi förklarar muntligt och skriftligt för varandra hur vi har löst uppgifter.

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om

  • hur man uttrycker andel i bråkform, decimalform och procentform

  • sambandet mellan andel, delen och helhet

  • att använda sambandet ovan för att lösa problem

  • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper och begrepp inom kapitlet.

 

  • Viktiga begrepp:

Andel, Del, Det hela, Bråkform, Täljare, Nämnare, Förkortning, Förlängning, Avrundning, Decimalform, Procentform, Procentenhet, Ränta, Räntesats.

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Vi börjar med att alla gör en självskattning av sina kunskaper inom arbetsområdet.

 •  Vi kommer att ha genomgång inför varje nytt moment och sedan löser vi några uppgifter tillsammans.  

 • Vi kommer att titta på X-bokens webb och elev film där det finns genomgångar för varje moment som vi tar upp i klassrummet.
 • Vi kommer att fokusera extra på någon förmåga vid varje lektionstillfälle bokstäverna P, B, M, R och K visar vilken förmåga som vi fokuserar på, se veckoplaneringen och beskrivning av förmågorna ovan. 

 • Vi kommer att arbeta i med problemlösningsuppgifter från materialet, rika problem.Vid problemlösning använder vi EPA metoden, dvs. att man börjar med att sätta sig in problemet enskilt, för att sedan diskutera i par och avslutningsvis alla.

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering. Exempel på hur det kan se ut finns i ditt arbetshäfte.

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation K och resonemang R) 

 

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem inom arbetsområdet geometri med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ex beräkning av omkrets, area och volym samt enhetsbyten(metod, M)

 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K)

 

3B. Vi är bedöma genom att:

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering.

Eleverna får se exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar 

 

Vi kommer att bedöma dina förmågor genom:


Gruppredovisningen resonera och utveckla.


Ett prov i bråk och procent
Där vi kommer att bedöma hur väl du kan:
Hantera räknesätten i rätt ordning
Tecknar talen, beräknar och kommer fram till en eller flera lösningar.
Uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
Sambandet mellan andel, del och helhet
Använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem.
Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen som tillhör bråk och procent , ränta- räntesats, procentenhet dvs begreppen i arbetsområdet.
Hur du formulerar och använder dig av bra metoder för att lösa matematiska problem.

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: