Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning - trygga barn

Skapad 2019-08-16 09:22 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Förskola
Vårt syfte är att enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på den nya terminen. Nya barn introduceras och det bildas en ny grupp. Nya kontakter skapas, för både nya och gamla barn. Förskolans vision är: "Jag kan jag vill jag får".

Innehåll

 

När barnen börjar förskolan får de uppleva ytterligare en miljö att förhålla sig till, detta oavsett om det leder till stress eller skapar stimulans för barnen. Det blir en värld som för barnet växer snabbt. Majoriteten av barn upplever en känsla av omvälvning eftersom det trygga hemmet har ersatts av förskolan, vilket innebär att vara åtskild från sin familj på en ny plats större delen av dagen. Det ställer stora krav på barnens anpassning och orienteringsförmåga. Det blir då oerhört viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen men även mellan barn-barn därför har vi valt att ha en trygghetsperiod vid läsårs start i augusti och september.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. Vi uppmanar föräldrar att komma med synpunkter. Vi erbjuder en föräldraaktiv introduktion för barn och föräldrar. För att ge föräldrarna inblick i verksamheten skriver vi veckobrev, har föräldramöte, har uppföljnings- och utvecklings samtal, föräldraråd och föräldraenkät. Vi sätter även upp dokumentation i hallen och inne på avdelningen samt i vår lärplattform Unikum där varje förälder har egen inloggning.

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med föräldrar och barn
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna.
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen.
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet.
 • Att barnen får uttrycka och visa alla känslor.
 • En öppen kommunikation mellan pedagoger-föräldrar, pedagoger-barn, barn-barn.

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vara nära och synliga både för barn och föräldrar.
 • Vara tydliga med våra rutiner. 
 • Vi leker namnlekar varje dag.
 • Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn i förskolans gemensamma aktiviteter inne och på gården i möte med övriga barn och pedagoger.
 • Vi pedagoger möter föräldrarna vid lämning och hämtning.

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Lekmiljöerna och deras material introduceras tydligt för barnen.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Daglig dialog med föräldrarna samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.
 • Lärlogg på Unikum.

Ansvarig pedagog:

Hela Arbetslaget 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 • Lpfö 18 Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
 • Lpfö 18 Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö 18 Arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: