Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetstidningen 8 sidor läsåret 19/20

Skapad 2019-08-16 11:34 i Trönningeskolan Halmstad
Nyhetsbevakning med hjälp av tidningen 8 sidor.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Tillsammans med klasskamrater kommer du få ta del av aktuella nyheter i Sverige och världen. Vi arbetar med både samhällskunskap och svenska, det är dock endast kunskapskrav i svenska som du bedöms inom. Välkommen till en lärorik, spännande och intressant omvärldslektion varje vecka!

Innehåll

Undervisning

Under läsåret arbetar vi med tidningen 8 sidor vid ett pass i veckan. Varje vecka är det en grupp som ansvarar för att presentera veckans nyheter för övriga klassen.

Arbetsgång:

 • Läs tidningen tillsammans med din grupp.
 • Välj en artikel eller ett reportage som känns extra intressant, spännande eller viktig för just dig.
 • Gör en individuell tankekarta eller skriv korta stödord från din valda artikel.
 • Presentera artikeln för kamraterna vid bordet. Använd stödorden.
 • Presentera din valda artikel för klasskamraterna i klassen, du är nyhetspresentatör!. Din presentation filmas och läggs på din lärlogg på Unikum.
 • Med hjälp av strukturerad kamratrespons följer vi upp och utvärderar presentationerna. 

Vi tränar också läs- och ordförståelse, lässtrategier och vi arbetar med källkritik. 

I arbetsområdet är syftet att du utvecklar din förmåga att

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som förekommer i nyheterna. (begreppslig förmåga)
 • söka, samla, sortera, strukturera och värdera information när du gör din tankekarta. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara nyheter och fakta så att du själv och andra förstår.  (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring nyheter. (kommunikativ förmåga)
 • se samband, ställa hypoteser och dra slutsatser om det du läser och hör dina kamrater berätta. (metakognitiv förmåga)

Bedömning:

Läsa sakprosatexter med flyt genom att använda lässtrategier

Göra sammanfattningar av texters innehåll och på så sätt visa läsförståelse

Förbereda och genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Svenska läsning och muntlig framställning år 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunskaper
Kunna läsa med flyt
Du har ännu ej kunnat visa att du läser sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.
Du läser sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.
Du läser sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt.
Du läser sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt.
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
Du har ännu ej kunnat visa att du kan förstå texters sammanhang och budskap.
Du kan förstå texters sammanhang och budskap.
Du har god förståelse för texters sammanhang och budskap.
Du har mycket god förståelse för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du har ännu ej kunnat visa att du kan göra enkla sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring några viktiga delar av textens innehåll.
Du kan göra enkla sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring några viktiga delar av textens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens innehåll.
Kunna förbereda och genomföra muntliga framställningar
Du har ännu ej kunnat visa att du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till mottagare och syfte.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till mottagare och syfte.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till mottagare och syfte.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till mottagare och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: