Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier ht 2019

Skapad 2019-08-16 11:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
V. 34- Dystopi är en genre inom film och litteratur som skildrar en mörk framtid där befolkningen systematiskt förtrycks av en totalitär stat. Vi inleder med att lyssna och analysera låttexter, där vi tränar på textförståelse, lässtrategier och tolka budskap, samt jobbar med olika stilgrepp (metaforer och liknelser) för att se vilken effekt olika ord och uttryck skapar. Detta kommer vi sedan använda när vi skriver krönikor. Vi läser en dystopi "Den utvalde" och har textsamtal utifrån elevernas reflektioner i sina loggböcker. Eleverna kommer även att göra en enskild slutuppgift kring boken. Vi tittar tillsammans på en dystopisk serie, och jobbar med den utifrån diskussionsuppgifter och tränar samtal utifrån muntligt nationellt prov-modell. Vi jobbar med olika textgenrer utifrån temat, bl a krönika.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I boksamtal/samtal kring "The Rain"

 • Du visar att du kan samtala och diskutera genom att delta i diskussioner och beskriva dina åsikter samt motivera dem.
 • Du visar att du kan lyssna på dina kamrater för att bidra till att samtalet fungerar.
 • Du visar att du kan föra ett samtal vidare genom att kommentera och fylla i det som kompisen har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan vara en samtalsledare och leda en diskussion, fördela ordet och se till att alla kommer till tals och att diskussionen förs framåt.

Läsa Den utvalde/annan text (noveller, debattartiklar, faktatext och krönika)

 • När du skriver ( i din läslogg) och samtalar kring "Den utvalde", visar du förmågan att läsa, analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.
 • Du läser andra texter, bl a krönikor och visar att du förstår uppbyggnaden genom samtal och reflektioner.

 Skriva:

 • När du skriver krönika, visar du att du kan skriva olika slags texter med språklig variation, utvecklad textbindning och anpassning till texttypspråkliga normer och strukturer,  som stor bokstav, skiljetecken samt att du kan variera din text med hjälp av adjektiv och substantiv. Du visar även att du kan hålla dig till rätt tempus på verben och använda språkliga stilgrepp som metaforer och liknelser, för att skapa effektiva bilder hos läsaren.

   

 

 

Undervisning

 

·         Vi lyssnar på låttexter och diskuterar uppbyggnad och innehåll. Vi tränar lässtrategier för att öka förståelsen vid läsning och hur vi tolkar budskap och hittar belägg i text. Detta behöver vi kunna inför det muntliga nationella provet i svenska. Vi tittar på metaforer och liknelser, för att kunna använda ett effektivt bildspråk i våra egna texter, t ex när vi skriver krönikor.

 

Vi ser olika klipp och pratar om genren "dystopi" och lyfter några exempel på dystopier. Vi utgår från olika diskussionsfrågor och tränar på att samtala/diskutera utifrån den modell som används i nationella provet, när vi ser en dystopisk serie "The Rain". Vi tränar på att dela med oss av våra åsikter (resonera utvecklat), lyssna på våra kamrater,  leda ett samtal, ställa följdfrågor och sammanfatta det viktiga i samtalet.

 

·        Vi läser "Den utvalde". I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, genrer, karaktärer och budskap.

 

·         Vi läser några krönikor för att lära oss om uppbyggnaden och hämta inspiration till den egna krönikan. 

 

·         Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

 

·      

Bedömning

Din förmåga att samtala och framföra dina åsikter. (matris)

Din förmåga att bidra till att samtalet fungerar genom att ställa frågor. (matris)

Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och sammanhang. (matris)

Din förmåga att läsa och förstå, analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.(matris)

Din förmåga att skriva olika texter med anpassning till texttyp och språkliga normer och strukturer.(matriser)

Din förmåga att ge respons och bearbeta din krönika, utifrån respons. (kommentar)

 

Matriser

Sv
Läsförståelse

Läsförståelse

>
>
>
>
Förutspå vad som ska hända
Du kan berätta någon tanke om kommande händelser.
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt och förklara vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter och på sådant som du ser och förstår av texten.
Reda ut svåra ord och oklarheter.
Du antecknar vissa ord som du sedan slår upp.
Du kan gå tillbaka i texten, sakta läsa om och ta reda på svåra ord.
Du kan gå tillbaka i texten, läsa om, ta reda på svåra ord och använda ledtrådar i texten för att dra egna slutsatser.
Du klarar av att reda ut mycket svåra ord, komplicerade meningar och drar tydligt egna slutsatser.
Formulera och svara på frågor om vad som har hänt och vad som ska hända sedan.
Du kan skriva någon fråga på en ytligt nivå och någon fördjupad om bokens innehåll
Du formulerar frågor som till viss del fördjupar förståelsen av bokens innehåll.. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du gör försök till att förklara dina svar.
Du formulerar frågor som fördjupar förståelsen av bokens innehåll och som kräver att kopplingar kan dras eller samband kan synliggöras. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du kan förklara dina svar med tydlig koppling till texten.
Du kan på ett genomtänkt vis formulera frågor för att fördjupa, belysa, förklara, tydliggöra både helheten och olika delar av textens innehåll. Du kan förklara tydligt och personligt hur du har kommit fram till dina slutsatser.
Kunna sammanfatta vad man har läst.
Du kan återberätta med stöd från lärare eller andra elever vissa delar av bokens innehåll.
Du kan återberätta delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Du kan återberätta innehållet. När du återberättar tydliggör du hur händelserna och innehållet hänger ihop.
Du kan återberätta självständigt, sammanhängande och levande viktiga och centrala delar av textens innehåll.
Se och resonera kring budskap
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan tolka enkla budskap och koppla till något du själv har upplevt eller har kunskap om dvs. egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du förklarar med exempel från texten. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra utvecklade kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden och andra texter.

Sv
Muntlig presentation och Samtal

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Du nämner något om texten men sammanfattar mest.
Du gör en enkel sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du gör en utvecklad sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av avsnittet. Du framför åsikter om innehållet utifrån frågorna du har förberett, med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sätt kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna ex. du använder slang och svordomar
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett reltaivt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda argument ex. med stöd i boken eller exempel.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Du utvecklar innehållet i sam-talet genom att sammanfatta, tolka, dra slut-satser och föreslå lösningar och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda argument.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser
Leda samtalet
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Du gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Du gör en utvecklad sammanfattning av diskussionen.

Sv
Krönika

1
2
3
Krönikans övergripande kvalitet
Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt, t ex genom att lyfta fram några exempel. Krönikan utgår till större delen från det personliga.
Elevens tankegång framgår tydligt. Resonemanget är utvecklat genom t ex passande exempel och problemet är vidgat.
Elevens tankegång är mycket tydlig. Resonemanget är välutvecklat genom träffande exempel med hög igenkänning. Det finns en god balans mellan det personliga och det allmänna.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Det finns enstaka exempel på bildspråk, t ex en liknelse eller en metafor.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Det finns några exempel på liknelser och metaforer. Det finns försök att leka med språket, t ex ungdomlig stil, engelska uttryck eller genom genom anafor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av målande liknelser och metaforer. Det finns exempel på effektiv lek med språket, t ex genom ungdomlig stil, engelska uttryck eller genom anafor.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Det finns ingen eller ibland otydlig styckeindelning. Det finns en tydlig inledning. Avslutningen är något otydlig.
Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Meningsbyggnad och tempus
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Många meningar börjar på samma sätt och de sambandsord som används är vanliga ( t ex och, men). Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Det finns en god variation mellan korta och långa meningar samt sambandsord. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Det finns en god variation mellan korta och långa meningar samt en variation av sambandsord. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs i huvudsak. Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs relativt väl. Du använder stora skiljetecken korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning följs väl. Stora skiljetecken samt kommatecken används korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: