Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsopedagogik Bf intro

Skapad 2019-08-16 12:47 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
Hälsopedagogik - 100 poäng Välkomna hit! Under denna kurs kommer du att arbeta med: Människors hälsa, levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö perspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Centralt innehåll:

 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

 

Varför?

 

Du kommer under kursen att lära dig mer om människors hälsa samt lyfta dina egna tankar kring din egen hälsa och analysera denna.

Eftersom du kommer att arbeta med andra människor så är det viktigt att du kan reflektera och analysera över deras hälsa.

Genom att sätta sig in i andra människors hälsa ur olika perspektiv så kommer du utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt samt se individer ur ett salutogent förhållningssätt. 

Hur?

I denna kurs värderas muntlig  och skriftlig kunskap lika högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på båda sätt. 

Under kursen kommer du att: 

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring din och andras hälsa. 

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner 

- Muntlig redovisning där vi delger varandra fakta kring berört område 

 - Film 

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Debatt 

- Enskilt arbete 

 

 

 

 Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i kursens alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv samt deltar i kursens moment. 

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter men även forskning tas hänsyn till. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
  Hal  -
 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
  Hal  -
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  Hal  -
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
  Hal  -
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
  Hal  -
 • Kriser och krishantering.
  Hal  -
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
  Hal  -
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
  Hal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Hal  A
 • Eleven beskriver utförligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.
  Hal  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Hal  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
  Hal  A
 • Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
  Hal  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
  Hal  E
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.
  Hal  A
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.
  Hal  C
 • Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen.
  Hal  E
 • Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
  Hal  A
 • Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
  Hal  C
 • Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
  Hal  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
  Hal  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
  Hal  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
  Hal  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: