Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk8 på Victoriaskolan

Skapad 2019-08-16 13:17 i Victoriaskolan Grundskolor
Planeringen är allmänt formulerad och ska kunna användas när man jobbar med olika innehåll utifrån tanken att man "alltid jobbar med att utveckla allt", dvs vi läser, lyssnar, pratar och skriver.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med Vale8 - vi börjar med att repetera turistfraser, klockslag, tal, verb i presens, futurum med "ir" - fakta om Mexiko, uttryck med "tener", fakta om Spanien, ord för rum och möbler, handla mat, uttryck för restaurangbesök, hemuppgifter, då-tid.

Innehåll

Innehåll


Vi lyssnar på och läser olika texter för att öka ordförrådet och förståelsen. Vi tränar på att lyssna för att bli säkrare på att uppfatta och förstå språket. Vi går igenom olika grammatiska moment för att eleverna ska kunna uttrycka sig så att en person som talar målspråket förstår. Vi arbetar för att eleverna ska uttrycka sig allt mer varierat och korrekt. Vi tränar på att prata genom att diskutera och genomföra olika dialoger, dels utfrån texter och dels utifrån egen produktion. Vi övar på att eleverna ska använda olika strategier för att kunna hålla igång ett samtal och lösa kommunikationsproblem. Vi skriver olika texter för att bli medvetna om meningsbyggnad och tränar på att bearbeta språket. Vi arbetar med interkulturell förståelse genom att många av de texter vi läser på något sätt handlar om länderna där språket talas. Därmed förmedlas en kunskap i geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser. Eleverna får möjlighet att reflektera kring samhällsfrågor och livsvillkor samt jämföra med egna erfarenheter.         

Långsiktiga mål är att eleverna ska utveckla förmågan att:

Bedömning

Kunskapsbedömningen sker genom förberedda eller oförberedda prov samt genom deltagandet och de prestationer eleverna visar under lektionstid. Bedömning görs av elevernas förståelse av tal och text och av deras muntliga och skriftliga produktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Spanska och Tyska åk 7 - 9

E
C
A
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Se kommentar
Förstår enkla frågor och uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Formulerar egna frågor för att kunna inleda och föra ett samtal vidare på ett relativt tydligt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att ställa följdfrågor och kommentera andras åsikter. Eleven kan i någon mån anpassa samtalet till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommuniciera skriftligt anpassat för årskursen
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du skriver. Eleven gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar sig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven visar viss variation i ordförrådet samt kan bearbeta sina texter och göra enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven visar ett varierat ordförråd och kan i någon mån anpassa sina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta sina texter och förbättra dem.
Interkulturell förståelse anpassat ör årskursen
Eleven har grundläggande kännedom om t.ex. geografi och traditioner i länderna där målspråket används samt kan göra enkla jämförelser med sitt hemland.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang där språket används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang där språket används och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Att använda olika strategier för att stödja kommunikation och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
Se kommentar
Väljer och använder sig av någon strategi.
Väljer och använder sig av olika strategier.
Väljer och använder sig av flera olika strategier.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
E
C
A
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: