Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr- Värdegrunden

Skapad 2019-08-16 13:52 i Frennarps byskolas fritidshem Halmstad
Grundskola F – 3
Gemenskap: Vi tar hand om nya fritidskompisar i åk F och åk 1 så att alla känner sig välkomna i fritidsverksamheten.

Innehåll

Syfte:

"Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och i samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt." Lgr-11. 4

 

 

Undervisning:

Under Vt-19 kommer vi att fokusera på att de nya 1:orna ska känna sig välkomna och bli en del i fritidsgruppen åk 1-3 genom att:

- ha gemensamma utelekar tillsammans, som t.ex. "Flaggan"

- ha gemensamma lekar inomhus som t.ex. "fotstegsjakt", "bokstavsjakt",

- spela spel i blandade grupper där de äldre eleverna lär de yngre nya spel.

- göra vänskapsarmband med ord kopplade till värdegrunden.

- åk 1 får påbörja nya pyssel att ha i sin låda som t.ex. cirkelstick.

- spela upp teaterpjäser och göra små filmer med olika scenarior som kan uppstå bland kompisarna som eleverna får diskutera.

- elever från åk 3 läser böcker för de yngre eleverna. 

- vi ser på filmer med värdegrundstema och kompisproblem.

- vi tillverkar kompisfigurer

- eleverna använder sig av aktivitetskort/ lek-kort för att välja aktiviteter och på så sätt bli del i olika lekgrupper som har samma intresse.

- F-klassen tränar in sig i användingen av lekkorten.

- F-klassen tränar på att lära sig namnen på alla nya kompisar genom t.ex. namnlekar.

 

Bedömning: 

Vi utvärderar vårt arbete som pedagoger varje vecka vad de aktiviteter vi gör har för inverkan på elevgruppen och vilken utveckling vi kan se, vad vi kan göra annorlunda, vilka delar från Lgr-11 kopplade till fritids som vi vill utveckla hos eleverna och vilka aktiviteter som passar för att utveckla dessa områden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: