Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 3

Skapad 2019-08-16 14:05 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Planering som bygger på läromedlet "Lyckotal 3A"
Grundskola 3 Matematik
Matematiken genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av olika strategier
 • använda matematiska begrepp och sambanden dem emellan (t.ex att addition och subtraktion hör ihop, kunna beskriva olika geometriska objekt)
 • välja rätt räknesätt samt ha grundläggande kunskaper i de fyra räknesätten
 • föra matematiska resonemang och kunna förklara hur du tänker
 • använda olika metoder för att redovisa (konkret material, bild, symboler, skriftligt, muntligt)

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer innehålla:

 • Dela upp tal på olika sätt
 • Positionssystemet
 • Tal i bråkform
 • Multiplikation och division
 • Addition och subtraktion (huvudräkning och uppställning)
 • Rimlighetsbedömning
 • Matematiska likheter (Öppna utsagor och algebra)
 • Mönster
 • Skala
 • Omkrets och area
 • Undersöka slumpmässiga försök
 • Tolka och presentera tabeller och diagram
 • Problemlösning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?  

 

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

Taluppfattning och tals användning

 • Du kan storleksordna tal upp till tusen.
 • Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
 • Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
 • Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång men använder bara en strategi till uppgifterna.
 • Du kan addition med övergång på tiotal och hundratal. t.ex. 358+224
 • Du kan subtraktion med tiotals-och hundratals övergång. t.ex. 168-39

Algebra

 • Du kan använda skala vid förminskning och förstoring.
 • Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former
 • Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.

Geometri

 • Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten. Du kan beskriva objektens egenskaper

Problemlösning

 • Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.

Statistik

 • Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.

 
Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag analyserar dina muntliga och skriftliga strategier

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: