Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnen Värdegrund 19/20

Skapad 2019-08-16 14:13 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö. Värdegrunden ska inte tas för given utan tolkas och erövras varje dag av oss alla. Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. (Skolverket, 2014) Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. (Läroplan för förskolan, 2018) Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. (Lpfö, 2018)

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 10 för varandra "gamla" kamrater och 10 nya som börjat vecka 32- 37. Gruppen består av åtta flickor och tolv pojkar och fyra av barnen kommer ”utifrån”. Pedagogerna kommer att kartlägga barngruppen genom observationer och enskilda intervjuer med barnen som rör deras upplevelser kring inne miljön/ ute miljön och kamratrelationer, därefter sammanställs materialet. Utifrån den gemensamma sammanställningen kan korrigeringar behöva göras av miljön och rutiner i verksamheten.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Omformulering av läroplansmål

Vi vill uppmärksamma barnen på att barn/människor tänker olika. Det kan vara en åsikt, värdering eller ett annat sätt att tänka kring en situation. Genom våra olikheter breddar vi vår förståelse för varandra. Vi vill öka barnens förståelse för allas lika värde. Vi vill ge barnen möjlighet att få uppleva sitt eget värde oberoende av familjekonstellation, hemspråk, intresse och genus.

Vi vill att alla på Rönnen visar respekt för varandra och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat där samhörigheten utvecklas och barnen för möjlighet/lust att visa sin solidaritet. Vi vill uppnå detta genom att stimulera barnen i deras samspel och hjälpa dem med metoder vid konflikter och reda ut missförstånd. Vi vill att barnen deltar i utvecklingen av normer och samvaron på Rönnen.

Vi kommer verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras genom att alla får möjlighet att säga vad de tycker och att dessa blir tagna på allvar. Vi vill att alla barn vågar visa sin förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själva och för samvaron i gruppen genom att vi ser varje barn och uppmuntrar dem.

Genomförande/Arbetsmetoder

Om vikten av den fria leken för barns utveckling i förskoleålder kan man läsa om i Birgitta Knutsdotter Olofssons bok, Lek för livet.

Hon sammanfattar följande; Samarbetsförmåga är central i rollek. Här lärs de för allt samarbetes viktiga regler som samförstånd, ömsesidighet och turtagande. När samspelet är bra får alla bestämma och bidra med idéer, som de andra barnen kan följa, så att idérikedomen trissas upp och förhöjer inlevelsen. Ett sådant samarbete är på många sätt krävande. Barnen måste lyssna, göra kompromisser, förhandla, hjälpa varandra, dela med sig.

Vidare skriver Birgitta; Vad samtliga lekforskare verkar vara överens om är att rollek ökar barns sociala kompetens. Goda lekare är goda vänner!

Utifrån den forskning som finns kring barns lek kommer vi att använda leken som metod för att uppnå våra mål i Rönnens värdegrund. För att öka barnens förutsättningar att delta aktivt, minska antalet konflikter samt komma till tals så styr vi gruppstorlekarna, optimalt är 2-4 lekdeltagare. Vi kommer att erbjuda barnen en stimulerande lekmiljö med olika material där vi tar hänsyn till deras möjlighet att påverka inne/utemiljön. Dagsschemat är lagt för att skapa god förutsättning till längre lektillfälle över tid så att leken kan bli fördjupad och hinna ändras under vägen av barnen. 

Vi tar hjälp av biblioteket och dess personal med lämpliga böcker som behandlar vänskap, bemötande, problematiserar konflikter/olika situationer. Vi lånar sagolådan Normkreativitet.

Vi kommer erbjuda barnen aktiviteter i olika gruppkonstellationer. Det kan vara gruppstärkande lekar, sagolådor och flanosagor med inriktning på kamratrelationer, massagesagor m.m.

Vi kommer att hjälpa barnen att uppmärksamma och förstärka när de är/gör goa kompishandlingar. Dessa handlingar fotograferas och barnen är delaktiga i dokumentationen av gokompis-bilderna som de gör på lärplattorna. Bilderna används vid samlingar där barnen får berätta vad de gjort. Barnen sätter sedan upp bilderna på avdelningen. Dokumentationen kommer även publiceras i varje barns lärlogg på Unikum.

Varje barn kommer intervjuas om hur de upplever inne och utemiljön på Rönnen. En intervju kring trivsel och kamratskap görs också. Vårdnadshavarna får ta del av sammanfattningen på gruppnivå via Unikum och de enskilda intervjuerna vid uppföljningssamtal/ utvecklingssamtal.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: