Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering -- Ma2c

Skapad 2019-08-17 15:32 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Matematik
Matematik 2C är en fortsättning av 1C, förstås. Matematiken blir svårare och mer teoretisk, men även mer användbar och rolig.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

(Ur kursens centrala innehåll:)

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.
 • Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
 • Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

Geometri

 • Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Samband och förändring

 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.

Sannolikhet och statistik

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.
 • Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Varför?

(Ur ämnets syfte:)

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Hur?

 • Genomgångar
 • Räknepass
 • Laborationer
 • Diskussioner/seminarier

Bedömning?

I bedömning inför slutbetyg i kursen kommer jag att bestämma vilka kunskapskrav/vilken nivå du har nått upp till i slutet av kursen. Det som väger tyngst i min bedömning blir:

 • Resultat på NP
 • Min egen bedömning av var du ligger i relation till kunskapskraven när betyget sätts.

Det innebär också att betyg som ni får på uppgifter under läsåret ska ses som prognos och feedback och är inte satta i sten:

 • Skriftliga och muntliga prov
 • Inlämningsuppgifter

Material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: