Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta rätt ht 2019

Skapad 2019-08-17 16:08 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vår värld är indelad i sex världsdelar som i sin tur är indelade i flera hundra länder, med omringade hav, sjöar, floder, bergskedjor och städer. Du kommer i kontakt med dessa varje dag genom bland annat TV, Internet, tidningar och via människor du möter. För att hitta rätt finns det många hjälpmedel. Kartan är ett sådant. Vecka 34-37

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån dina kunskaper om hur kartan är uppbyggd och fungerar skall du i olika övningar kunna använda denna som en geografisk källa. 

Genom vårt arbete med olika världsdelar skall du visa i dina kunskaper i namngeografi. Här beskriver du också lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att använda kartboken som geografisk källa. 

Dina kunskaper kring världsdelarnas namngeografi. 

Din förmåga att kunna beskriva olika lägen och jämföra platsernas storlek. 

Din förmåga att använda geografiska begrepp. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom: 

 • Kartans uppbyggnad (gradnät, skala, färger, symboler)
 • Hur man använder kartan som geografisk källa 
 • Olika kartor och vad som skiljer dessa åt
 • Geografiska begrepp

Vi jobbar med namngeografi, både enskilt och i grupp. 

Vi läser texter, ser faktafilm och arbetar med uppgifter för att öka våra kunskaper om världsdelarna och hur kartan är uppbyggd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Namngeografi
Behöver stöd av lärare eller karta för att beskriva länders läge och förhållande till varandra.
Känner till och beskriver lägen för några olika geografiska objekt. Beskriver länders yta i förhållande till andra länder. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för olika geografiska objekt. Beskriver några olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för flera olika geografiska objekt. Beskriver flera olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med med säkerhet utifrån väderstrecken.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: