Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2019-08-17 19:00 i Vaksalaskolan Uppsala
Denna LPP är övergripande med sådant vi kommer att jobba med i svenskan i år 5.
Grundskola 5 Svenska
Ämnet svenska är viktigt genom hela din skolgång. Här kommer du att få veta vad vi kommer att jobba med under höstterminen i år fem. Vi kommer att arbeta med Zick Zack läsrummet och Språkskrinet.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå olika typer av texter ( olika genrer )
- söka informtaion
- att analysera/kritisera/förstå texter
- göra jämförelser
- delta i samtal och diskussioner
- skriva kortare och längre texter med fokus på person-och miljöbeskrivningar samt tydlig början-handling-slut (struktur)
- skriva målande uttryck i texter
- skriva olika typer av texter (berättande, återgivande, beskrivande, instruerande m.m.)
- förstå hur språket är uppbyggt och hur byggstenarna hänger ihop (grammatik)
- muntligen återberätta och redogöra för innehållet i en text

 

2. Undervisning/arbetssätt- elevdel

Du kommer att träna på din studieteknik. I klass kommer vi att öva på minnestekniker, motivation, ta ut nyckelord och visualisering. 

Du läser texter från olika genrer med fokus på läsförståelse.

Du tränar på att läsa och förstå olika typer av texter: artiklar, faktatexter, So/No-läromedel, texter på internet och NE samt skönlitteratur.

Du för samtal i grupp, samt gör små framföranden i en grupp. Du övar på att argumentera för din sak.

Du arbetar med att utveckla dina egna texter själv samt med kamratrespons.

Du skriver egna bokrecensioner.

Du tränar på att skriva olika typer av texter (olika genrer) tex berättelser, faktatexter, recensioner, annonser, insändare och sagor.

Du arbetar med svensk grammatik ex, skiljetecken, talstreck,  styckeindelning och ordklasser samt rättstavning.

Du har alltid en skönlitterär bok att läsa i skolan

Du planerar och utvärderar ditt egna veckoarbete. Du kommer även att arbeta med dina mål och din personliga utvecklingsplan.

 

3. Bedömning- elevdel

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att söka information och förmedla den skriftligt och/eller muntligt.

Din förmåga att ta till dig olika minnestekniker.

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok och skriva en recension samt presentera boken muntligt

Din förmåga att förstå innehållet i en text. Du visar det genom samtal och/eller genom att skriva.

Din förmåga att delta i samtal och framföra dina åsikter och tankar. Du visar det i gruppsamtal i klassrummet.

Din förmåga att ge och få respons på arbeten och utveckling av densamma.

Din förmåga att skriva en berättelse med tydlig struktur där du beskriver personer och miljöer.

Din förmåga att skriva olika slags texter

Din förmåga att använda rätt skiljetecken, styckeindelning samt talstreck i dina berättelser.

Din stavningsförmåga när du skriver texter.

Din förmåga att beskriva hur språket är uppbyggt.

 

4. Syfte- LGR 11

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- söka information från olika källor och värdera dessa 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11

Matriser

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: