Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRIVATJURIDIK IND.VAL

Skapad 2019-08-18 07:41 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Juridik
Det finns tre kurser i juridik för gymnasiet. - Privatjuridik - Rätten och samhället - Affärsjuridik Här hittar du mer information om kursen i privatjuridik för dig som läser den som individuellt val.

Innehåll

Vad?

Vi börjar kursen med de rättsområden som angår nästan alla någon gång i livet. Vem räknas som förälder? Hur gör man när man gifter sig? Hur skriver man ett testamente? Vad får man göra i en lägenhet som man hyr? Vad har man för rättigheter som anställd? Och vad är grunderna för öppet köp, bytesrätt och rätt att reklamera en vara? 

Kursen fortsätter med en djupdykning i brott och straff. Vi går igenom hur en rättegång går till och du får bekanta dig med vilka som tjänstgör i en domstol. Du får lära dig vad som är skillnaden mellan böter och skadestånd och vad försäkringar kan täcka om du råkar ut för något problem eller orsaker en skada. 

Under den sista delen av kursen för vi resonemang om vad lagarna är till för och vilka rättsfilosofiska frågor som lagstiftare har att ta hänsyn till. Vi lyfter blicken och studerar hur det ser ut i andra länder och du får lära dig hur den svenska lagstiftningen påverkas av EU. 

Under hela kursen övar vi juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Undervisningen i kursen bygger på Skolverkets beslut om centralt innehåll. Det här är rubriker som beskriver vad som ska finnas med. Här får du också en översikt över hur planeringen för läsåret ser ut och till vilket kapitel i läroboken varje del hör. 

Höstterminen:

 • Familjerätt och arvsrätt
  (6, 7 - Regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.)
 • Konsumenträtt och köprätt och grunderna i avtalsrätt.
  (8, 9 - Hur man sluter avtal och vad ett avtal innebär.
   Regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.)
 • Arbetsrätt
  (14 - Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.)
 • Fastighetsrätt
  (10 - Regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.)

Vårterminen:

 • Brott och straff och processrätt
  (16, 17 och 4 - En översikt över regler som rör brott och straff och hur det svenska rättegångsväsendet fungerar.) 
 • Skadestånds-, försäkrings- och obeståndsrätt
  (13, 11, 12 - Regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada. Regler som rör försäkringar och hur de kan täcka skador som har uppkommit. Regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.)
 • Konstitutionell rätt och internationell rätt
  (Kap 1, 2, 3, 4, 5, 15 - En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt.)

Varför?

Ett samhälles lagar är ett uttryck för de värderingar och åsikter som en majoritet av medborgarna vill ska gälla. Kunskaper i juridik bidrar till en djupare insikt i dagens samhällsliv och politiska ställningstaganden. Det är sådana kunskaper som ger en förståelse för vilken betydelse rättsstatens har för ett demokratiskt samhälle. 

Du läser juridik för att lära känna det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar oss. I den här kursen är det fokus på vad som gäller civilrättsligt mellan olika privata parter. 

Hur?

Under hösten är kursen upplagd kring föreläsningar och övningsuppgifter enskilt och i grupp. Du får bekanta dig med databaser på nätet som innehåller lagtext och riktiga rättsfall. Vi ska samla bred kunskap under kort tid. Det ger en bra grund för att nå upp till målet att kunna diskutera komplexa fallbeskrivningar framåt vårkanten.

Under vårterminen kommer du att få fördjupa dig mer. Vi följer tidningarnas skriverier och uppmärksammar aktuella rättsfall. Vi gör digitala studiebesök i domstol och fängelser. Du får också ett litet utrymme att utforska juridiska frågeställningar som engagerar just dig och som ligger utanför centralt innehåll. Det kan till exempel gälla djurrätt, relationen mellan samhällets lagstiftning och regler och straff inom idrotten, ekobrott, miljöbrott eller något specifikt brottsfall. 

Den lärobok vi använder heter "Privatjuridik" och är skriven av Ralf Marek. 

 

Bedömning

För att kunna nå ett högt betyg i juridik behöver du först skaffa dig en bra bas. Bredden i dina baskunskaper visar du på de regelbundna korta prov vi har under hösten. Proven är väl förberedda och du kommer att veta vilka frågor som du behöver kunna svaren på. Om du missar ett prov eller vill förbättra ditt resultat kommer du att erbjudas att göra ytterligare försök. Det är samma prov varje gång så du kan fokusera på att komma ihåg och koppla samman rätt lagar med rätt område.

Under våren kommer du att få arbeta med konkreta rättsfall. Rättsfallen är olika och om du inte är nöjd med ditt resultat från ett rättsfallsprov erbjuds du att göra om med ett nytt rättsfall inom samma problemområde.

I din egen valda fördjupning kommer du att ha möjligheter att visa att du uppnått de kunskaper och förmågor som motiverar att du nått ett högt betyg.

För ett högt betyg totalt sett på kursen behöver du visa att du kan välja ut och använda rätt lag i rätt sammanhang och att du kan använda de juridiska begreppen korrekt. Du har goda baskunskaper och du kan motivera och argumentera för dina förslag till lösningar av komplexa juridiska problem    

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Här är en länk till Skolverkets beskrivning av ämnet: JURIDIK

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: