Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0)

Skapad 2019-08-18 15:53 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Psykiatri
Välkommen till kursen Samhällsbaserad psykiatri! Ämnet Psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Innehåll

  

Syfte för ämnet Psykiatri

 

Ämnet Psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Undervisningen i ämnet Psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att diskutera orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället inte minst bland unga samt utveckla förståelse av att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika naturligt att söka hjälp för det som för en fysisk sjukdom. Eleverna ska dessutom utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas för patienter och brukare med psykiska funktionsnedsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg. 

 

Innehåll i kursen Samhällsbaserad psykiatri

 

 • Möjligheter till stöd. Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning.
 • Återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur. Brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta. Behovet av stöd.
 • Stigmatisering vid psykisk sjukdom, hur det uppstår, varför det förekommer, brukarens erfarenheter, allmänhetens och professionens roll samt självstigmatisering.
 • Professionalism, personlig integritet och självbestämmande, bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Samverkan mellan olika huvudmän och samverkans möjligheter och hinder.

 

Kursens upplägg

Kursen är upplagd så att du som studerande får introduktion till en studieenhet vid lektioner, för att därefter själv fylla den med egna studier. Du som studerande ska aktivt söka och tillgodogöra dig kunskap på egen hand. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt på lektionerna.

Bokad handledning erbjuds på fredagar mellan 12:30- 14:30.

Utnyttja genomgångar och lektioner och håll kontinuerlig kontakt med dina kurskamrater för att lyckas med dina studier.

Kursen är uppdelad i studieenheter med studiearbeten och uppgifter som ska vara till hjälp för dig att skaffa kunskaper i ämnet. Uppgifterna utförs individuellt eller i grupp och kan vara muntliga eller skriftliga.

Vi utgår från läroboken ”Samhällsbaserad psykiatri” av Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström från förlaget Sanoma.

Du kan även använda dig av annan litteratur och internet.

Studieenheterna i kursen är:

 • Yrkesroll
 • Stigmatisering
 • Återhämtning
 • Möjligheter till stöd
 • Kommunikation och bemötande
 • Förbättring och kvalitet
 • Samverkan

Utformning på skriftliga inlämningsuppgifterna/redovisningar 

Skriftlig redovisning innebär alltid att uppgiften lämnas datorskriven. Tänk på att behålla originalet av den uppgift som lämnas in. Ange alltid källförteckning i varje inlämningsuppgift.

Examination 

Inlämningsuppgifterna i studiehandledningen räknas som delexaminationer, där du visar att du uppfyller de mål som krävs för minst godkänt betyg på kursen. Det krävs att du/ni som studerande utfört uppgifterna tillfredsställande så väl individuellt som i grupp. Vidare krävs aktivt deltagande under grupparbetena.

Inlämningsuppgifter och redovisningar, skriftliga såväl som muntliga, är också betygsgrundande.

Betyg

Du kan få betyget F, E, D, C, B eller A på kursen. Se Kunskapskrav nedan.

För att du ska få ett godkänt betyg krävs att du har genomfört samtliga kursmoment och uppnått målen för lägsta betyget E.

Veckoplanering

Varje vecka, läs gärna kapitlet innan vi börjar med det, det underlättar förståelsen och du kan vara förberedd med frågor på det du vill veta mer om eller inte förstår.

Om du är borta vid ett tillfälle finns det möjlighet att göra en skriftlig uppgift. Denna kommer jag att lämna ut på Unikum och du ansvarar för att lämna in snabbast möjligt via mejl till mig. Skriftliga inlämningsuppgifter i planeringen lämnas här på Unikum.

Vecka 1

Yrkesroll

Läroboken kapitel 1 och 6

Viktiga begrepp:

·         Människosyn

·         Holism

·         Självinsikt

·         Livserfarenhet

·         Professionell

·         Försvarsmekanismer

 

Uppgifter:

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 20 och sid. 107.

 

Vecka 2

Stigmatisering

Läroboken kapitel 2

Viktiga begrepp:

·         Psykisk ohälsa

·         Stigmatiseringsprocessen

·         Självstigmatisering

·         Stigmatiserade upplevelser

 

Uppgifter:

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 34.

 

Vecka 3

Återhämtning

Läroboken kapitel 3

Viktiga begrepp:

·         Självbestämmande

·         Integritet

·         Rehabilitering

·         Återhämtning

·         Återhämtningsprocessen

·         Psykisk funktionsnedsättning, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

 

Uppgifter:

·         Eventuellt individuellt skriftligt minitest på kap. 1, 6 och 2.

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 54.

 

Vecka 4

Möjligheter till stöd

Läroboken kapitel 4

Viktiga begrepp:

·         Socialpsykiatri

·         Case management

·         Sysselsättning

·         Biståndshandläggare

·         Socialsekreterare

·         Kontaktperson

·         God man

·         Personligt ombud

·         Boendestöd

 

Uppgifter:

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 78.

 

Vecka 5

Kommunikation och bemötande

Läroboken kapitel 5 och 9

Viktiga begrepp:

·         Professionellt förhållningssätt

·         Kommunikation

·         Samtal

·         MI

·         Empati

·         Pedagogiskt förhållningssätt

·         Bemötande

·         Relation

·         Reflektion

 

Uppgifter:

·         Eventuellt individuellt skriftligt minitest på kap. 3, 4, 5 och 9.

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 94 och sid. 137.

 

Vecka 6

Samverkan

Läroboken kapitel 7

Viktiga begrepp:

·         Samverkan

·         Samarbete

·         Samordning

·         Samverkanspartners

·         Samverkansplan

 

Uppgifter:

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 118.

 

Vecka 7

Förbättring och kvalitet

Läroboken kapitel 8

Viktiga begrepp:

·         Förbättring

·         Kvalitet

·         Evidens

·         Utvärdering

·         Fortbildning

·         Forskning

 

Uppgifter:

·         Beskriv kort vad varje begrepp betyder.

·         Gör studieuppgifterna på sid. 127.

 

Vecka 8

Repetition

 

Repetition av centralt kursinnehåll

 

Uppgifter:

·         Eventuellt individuellt skriftligt minitest på kap. 7 och 8.

·         Repetitionsuppgifter.

Vecka 9

Inlämningsuppgift

 

Individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Uppgifter:

·         Inlämningsuppgiften distribueras senare.

 

 

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt vilket stöd brukarna kan få i form av resurspersoner, boende och sysselsättning. Eleven beskriver också översiktligt brukarens grundläggande behov i återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse och vad det kan innebära om brukaren inte får stöd. Dessutom beskriver eleven översiktligt brukares upplevelse av stigmatisering i samhället samt ger något enkelt förslag på åtgärder som skulle kunna förändra denna upplevelse.

Eleven möter i samråd med handledare utifrån givna rutiner brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Dessutom redogör eleven översiktligt för de speciella krav som ställs för arbete i brukares hemmiljö. Eleven tar i samråd med handledare initiativ i bekanta situationer i vård- och omsorgsarbetet samt beskriver översiktligt handlingar som tillgodoser brukarens integritet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt eget förhållningssätt i bemötandet av brukare. Eleven beskriver översiktligt utifrån givna frågeställningar hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger enkla förslag på hur rutinerna kan förbättras.

Eleven redogör översiktligt för nyttan av att olika huvudmän samverkar samt för möjligheter och hinder i denna samverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget C

Eleven beskriver utförligt vilket stöd brukarna kan få i form av resurspersoner, boende och sysselsättning. Eleven beskriver också utförligt brukarens grundläggande behov i återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse och vad det kan innebära om brukaren inte får stöd samt hur man som yrkesmässig hjälpare kan utgöra ett stöd. Dessutom beskriver eleven utförligt brukares upplevelse av stigmatisering i samhället, redogör utförligt för orsaker till stigmatiseringen samt ger några välgrundade förslag på åtgärder som skulle kunna förändra denna upplevelse.

Eleven möter efter samråd med handledare utifrån egna valda strategier brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Dessutom redogör eleven utförligt för de speciella krav som ställs för arbete i brukares hemmiljö. Eleven tar efter samråd med handledare initiativ i bekanta situationer i vård- och omsorgsarbetet samt beskriver utförligt handlingar som tillgodoser brukarens integritet. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt i bemötandet av brukare. Eleven beskriver utförligt hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger välgrundade förslag på hur rutinerna kan förbättras.

Eleven redogör utförligt för nyttan av att olika huvudmän samverkar samt för möjligheter och hinder i denna samverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat vilket stöd brukarna kan få i form av resurspersoner, boende och sysselsättning. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat brukarens grundläggande behov i återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse och vad det kan innebära om brukaren inte får stöd samt hur man som yrkesmässig hjälpare kan utgöra ett stöd. I beskrivningen värderar eleven med nyanserade omdömen olika stödåtgärder samt ger förslag på förbättringar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat brukares upplevelse av stigmatisering i samhället, redogör utförligt och nyanserat för orsaker till stigmatiseringen samt ger några välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder som skulle kunna förändra denna upplevelse.

Eleven möter efter samråd med handledare utifrån egna valda strategier och i nya situationer brukare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de speciella krav som ställs för arbete i brukares hemmiljö. Eleven tar efter samråd med handledare initiativ i nya situationer i vård- och omsorgsarbetet samt beskriver utförligt och nyanserat handlingar som tillgodoser brukarens integritet. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt i bemötandet av brukare samt anpassar det vid behov till ändrade förutsättningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur rutinerna kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för nyttan av att olika huvudmän samverkar samt för möjligheter och hinder i denna samverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: