Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RASTVERKSAMHET.

Skapad 2019-08-18 18:29 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Rastaktiviteterna är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som en hjälp för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro.

Innehåll

Från Lgr11 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen".

"Genom leken... prövar och utvecklar de sina fysiska, psykiska och sociala kompetens"

Mål för verksamheten.

Syftet med rastverksamheten är att verka för en trygg och trivsam skola genom att erbjuda organiserade rastaktiviteter som stimulerar till lek, rörelse och samarbete.

Det är viktigt att det finns många vuxna ute på rasterna vilket också ökar tryggheten för eleverna. Målet är att få bort utanförskap, bråk och mobbning. Detta ska också göra att lektionerna blir lättare att komma igång med då eleverna inte tar med sig olösta konflikter in i klassrummet.

Vi kommer att arbeta på följande sätt i vår strävan att nå målen:
Pedagogisk personal ansvarar för den organiserade rastverksamheten. Detta ersätter inte vårt ordinarie rastvärdssystem för övrig personal. Vi kommer att ta hjälp av elever som vill hjälpa till att planera och ansvara för vissa aktiviteter. Här har eleverna stor möjlighet till elevinflytande.

Klassråden och elevråden är viktiga forum där eleverna kan komma med idéer och utvärdera rastverksamheten. 

Innehåll.

Ett veckoschema sätts upp i kapprummet.

Utvärdering av verksamheten.

Efter varje terminsslut utvärderas verksamheten.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: