Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering NO

Skapad 2019-08-19 08:18 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Grovplanering NO

Innehåll

NO grovplanering 

Övergripande syfte för NO-ämnena 

Undervisningen i naturkunskapsämnena biologi, fysik och ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom respektive ämne och även en nyfikenhet och intresse för att lära mer om sig själva, naturvetenskapliga fenomen och naturen.  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor som berör ämnena, hantera olika källor att inhämta information av, arbeta estetiskt, arbeta med digitala verktyg utifrån de förhållanden verksamheten tillåter, experimentera och arbeta praktiskt för att ta reda på svar inom naturvetenskapen.  

Eleverna kommer även att få utveckla sin förtrogenhet med begrepp, modeller och teorier inom naturvetenskapen.  

Eleverna kommer även ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. 

Centralt innehåll: 

Övergripande gällande alla teman inom NO 

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

Separata teman: 

Hösten och träden 

Syfte:  

Syftet med temat är att låta eleverna bekanta sig med en av våra årstidsväxlingar, sommar till höst. De kommer ta del av faktatexter i syfte att utöka sin repertoar av begrepp inom naturvetenskapen. Syftet att väva ihop området hösten med träden är att eleverna ska uppleva sambandet mellan årstidsväxlingen och få en mer djupgående kunskap om växters livscykler, anpassningar till olika årstider och bekanta sig med några vanligt förekommande arter och dess egenskaper.  

Centralt innehåll: 

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.  

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Genomförande: 

Eleverna kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt med årstidsväxlingen och trädens egenskaper och anpassningar. Genom utomhuspedagogik där vi kommer att studera träden och deras egenskaper. Eleverna kommer få lära sig genom olika undervisningsmetoder såsom att se på filmer, tillsammans läsa och förstå faktatexter, dokumentera sina observationer av närmiljön både digitalt (om verksamheten tillåter) och analogt, enklare naturvetenskapliga undersökningar och diskutera. 

Människokroppen 

Syfte:  

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en ökad förståelse av sin egen kropp och hur våra olika sinnen kan upplevas och fungera, detta genom enklare naturvetenskapliga studier som eleverna även får dokumentera och reflektera kring.  

Centralt innehåll: 

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

Genomförande: 

Eleverna kommer genom experiment få smaka, lukta, känna och utifrån deras förutsättningar höra och genom det upptäcka och utforska sina sinnen. De naturvetenskapliga studierna kommer att dokumenteras genom att eleverna arbetar estetiskt genom bild för att illustrera sina upplevelser, de eleven som är i fas att med kortare ord och/eller meningar få skriva och förklara vad de ritat kommer även att utmanas med detta. 

Vatten 

Syfte: 

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska bekanta sig med och utveckla sin förståelse av hur vattnets olika faser hänger samman och övergångarna mellan formerna fast, flytande och gas. Eleverna ska genom experiment få en nyfikenhet och intresse för hur vattnets olika faser fungerar och påverkas i förhållande tillvarandra. Eleverna ska även utveckla sin begreppsrepertoar av korrekta naturvetenskapliga begrepp relaterade till temat såsom avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.  

Centralt innehåll: 

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. 

Genomförande: 

Eleverna kommer genom naturvetenskapliga undersökningar få bekanta sig med vattnet i olika faser och praktiskt vara med och påverka deras övergångar mellan dessa. De kommer även att få fundera, diskutera och i viss mån även analysera vad de tror kommer att hända under undersökningarna, men även formulera sig kring och dokumentera vad som hände. Detta ska verka språkutvecklande för de naturvetenskapliga begreppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: