Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resa jorden runt på ett år 🧳

Skapad 2019-08-19 08:59 i Utterns förskola Söderhamn
Förskola
På Utterns förskola i den blå gruppen är barnen 4-5 år, det är 14 barn totalt. Under verksamhetsåret HT -19 och VT -20 så kommer vi att åka jorden runt och besöka totalt 8 länder. Resan startar i Sverige, Söderhamn och kommer även att avslutas i Söderhamn med en stor fest för att fira att Söderhamn fyller 400 år. Detta kommer även att genomsyra hela resan. Vi utgår från läroplanen och våra bestämda mål som är.... Vi kommer använda oss av digitala hjälpmedel samt av barnens och vårdnadshavarnas kunskap och erfarenhet.

Innehåll

 

Nuläge: 

I år kommer Söderhamn att fylla 400 år, det är detta som kommer att genomsyra hela vårt tema som är ”Jorden runt på ett år”. Vi har märkt att barnen har ett intresse för olika språk och därav växte idéen fram att ”besöka” alla barnens länder. All personal har även under förra läsåret gått processhandledningsutbildning där vi fick tips och inspiration om hur man kunde inkludera vårdnadshavare i verksamheten.

 

Mål: 

* Vårdnadshavarna ska vara delaktiga i vår verksamhet 

* Barnen ska ha en god grund för en bra människosyn där alla är lika värda

* Vi ska använda oss av digitala medel samt verktyg i vår verksamhet, samt i reflektion tillsammans med barnen

* Det ska vara ett luftfyllt lärande och barnens nyfikenhet ska stimuleras

 

Syfte: 

* Uppmuntra barnen att våga vara den de är och våga stå för vad de tycker, känner och vill. 

* Vårdnadshavarnas delaktighet gör att barnens lärande blir större och viktigare.

* Visa barnen att olikheter är något positivt och att det är en styrka. 

* Skapa en lärorik och harmonisk miljö för och i barngruppen.

 

Genomförande: 

Vi kommer att inkludera vårdnadshavarna i temat och bjuda in dem att berätta om sitt hemland, traditioner, kultur och till exempel maträtter för barnen och oss personal. 

Vi startar upp temat med att besöka Sverige och fördjupar oss i Söderhamn där vi bor. Vi planerar en utflykt med barnen till Östra Berget där dem kommer att hitta en resväska med ett brev från Oskar som bor uppe i borgen. Det är även Oskar som kommer att vara vår reseguide och bestämma vart och hur vi ska åka under temats gång. I nuläget så tror vi att vi kommer vara i varje land en månad och sedan avsluta med en stor fest för att fira Söderhamn 400 år. 

För att belysa Söderhamn 400 år så ska vi besöka olika platser som har med Söderhamn att göra, bland annat studiebesök på olika museum. Vi ska få in Söderhamn 400 år i hela temat, även om vi är i ett annat land. 

 

Dokumentation under lärprocessen:  

Vi kommer att dokumentera med Ipaden i form av bilder, filmer och anteckningar. Vi kommer kontinuerligt lägga ut dokumentationer på Unikum i gruppens lärlogg samt i barnens personliga lärlogg minst två gånger per termin. I vårt ”samlingsrum” kommer vi att sätta upp dokumentationerna och sedan reflektera tillsammans med barnen. Barnen kommer att vara delaktiga i skapandet av dokumentationerna. 

 

Ansvar: 

Mentorerna i den blå gruppen. 

 

Uppföljning: 

Vi kommer kontinuerligt reflektera och diskutera tillsammans med barnen under resans gång.

Varje måndag planerar vi veckans aktiviteter utifrån barnens intressen och önskemål. 

Sista måndagen varje månad analyserar vi vårt arbete och tema. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: