Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2019-08-19 10:45 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Bakgrund, barns intresse och nyfikenhet:

Vi har sett att barnen har varit intresserade av att bygga på olika sätt med duplo, magnetbrickor, byggklossar, tågbanna etc. och vi har mycket material att bjuda på.

Planering/undervisning (från Läroplanen för förskolan, LPFÖ 18)

Lek som central plats i utbildning
Det är genom leken barn skapar mening i, och förståelse för, sin omvärld och får möjlighet att bearbeta vardagliga händelser. Det är därför viktigt att vi erbjuder barnen tillfällen då de kan fördjupa sig i fri lek (ostörd) på sina egna villkor och utifrån sina erfarenheter. Vi pedagoger ska finnas tillhands så vi kan stödja barnen och utmana dem att komma vidare i sin lek- och utveckling när det behövs. Vi ska vara medforskande pedagoger och inspirationskällor till barnen.

Kommunikation och skapande 
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
Genom att synliggöra den naturvetenskap och teknik som finns i vår vardagsmiljö vill vi väcka nyfikenhet hos barnen och utmana deras tankar och verklighet- och rumsuppfattning. Här lägger vi grunden till att barnen får förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ett varsamt förhållningssätt till allt levande. Tillsammans som medforskande pedagoger kan vi tillsammans med barnen söka svar på frågor som väcks.

Matematik 
Vi vill skapa förståelse för grundläggande begrepp och att utveckla ett matematiskt språk. Genom att undersöka och utforska i samspel med andra ges ett naturligt fundament för matematiskt tänkande. Detta sker i den fria leken, organiserade aktiviteter ute- och inne samt i rutinsituationer.

 Vilka upplevelser kommer vi att erbjuda barnen?

 • Utmana barnen med olika aktiviteter inom bygg och konstruktion både inne och ute;
 • Utforska närområdet och se vad barnen är nyfikna på (vattentornet, kärnan, skogen);
 • Använda ett expansivt språk kopplat till upplevelser;
 • Fokusera på teknik och IKT på olika sätt.  Använda ipad och projektor som hjälpmaterial.
 • Ta tillvara på barnens dialog och försöka utmana, samspela och utveckla den  i dialogen vid t. ex. lunch, i barnens fria lek. Den ska vara en naturlig del av verksamheten. ;
 • Låna böcker om bygg och konstruktion och använda dem i undervisning;
 • Använda bilder för att förtydliga språket (bildstöd);
 • Ge barnen en möjlighet att prova på olika verktyg (såg, spik, hammare);
 • Inspirera barnen med att bygga med naturmaterial (pinnar, stenar) när vi utforskar naturen;

 

Hur utformar vi en lärmiljö som ger barnen maximala möjligheter att utvecklas och lära både inomhus och utomhus?

Det är viktigt att vi fokuserar på verksamhet och utbildning hela dagen. Att vi tar tillvara på barnens egna önskemål, låta det som de är intresserade av styra vår verksamhet. Vi observerar vår lärmiljö och vårt material och förändrar den efter barnens intresse och behov.


Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: