Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska, Planering för Åk 1-7HT 2019

Skapad 2019-08-19 11:28 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med kurdiska i vardagsnära situationer med fokus på att tala och förstå språket. Vi jobbar även med skrivning och läsning i läroboken.

Innehåll

MÅL

 Du ska lära dig:

 • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn) 
 • att ljuda bokstäver till ord
 • att läsa i rätt riktning
 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter
 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter
 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal
 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande
 • att läsa olika texter och tolka deras budskap
 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden
 • att bekanta dig med den kurdiska kulturen och jämföra med den svenska

Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta med alla bokstäverna på olika sätt. T.ex. dator, Ipod och kortspel
 • Vi kommer att läsa och öva läsförståelse genom olika språkmateriel t ex. läroböcker, sagor och berättelser.
 • Vi kommer lära oss hur man skriver meningar och ord.
 • Vi  kommer att läsa högt åldersanpassade texter som finns i läroboken.
 • Vi pratar om kurdiska traditioner och försöker att hitta liknelser och skillnader i förhållande med svenska traditioner.
 • Vi tittar och lyssnar på sagor och filmer.
 • Vi ställer och svarar på frågor.
 • Vi tränar, återberättar sagor och egna upplevelser.
 • Vi kommer att träna på att prata inför andra genom till exempel redovisningar.
 • Eleverna har en hemläxa varje vecka.

 

 Bedömning

Eleven ska;

 • kunna läsa och skriva bokstäver och veta hur de låter
 • Kunna läsa och skriva ord, korta fraser, egna meningar och anpassade texter
 • Kunna förstå och återberätta korta sagor och berättelser
 • Kunna berätta om vardagliga händelser, om sig själv, och sin familj
 • Kunna prata om kurdiska högtider samt jämföra dem med svenska högtider.
 • Bedömningen görs även fortlöpande under lektionstid..

Matriser

Ml
Modersmål kurdiska åk 1-3

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan säga enkla meningar och formulera enkla frågor
Kan kort berätta om familj och hobby
Kan muntligt berätta något om sig själv och andra
Är medveten om att lyssnare kan ha olika språknivåer
Kan ställa enkla, relevanta frågor Anpassar språket/ordval efter lyssnarens språknivå
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder språket hemma i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa enkla frågor
Kan hålla ett samtal/en dialog vid liv
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår i stora drag till åldern anpassad talad språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå enkla beskrivningar Kan ta emot muntliga instruktioner
Kan följa upp instruktioner och beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
-
Kan särskilja betydelseskiljande ljud
-
Känner till att man kan tala språket med olika uttal
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Förstår i stora drag allmänt språk
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
Har hört / läst exempel på olika varianter av språket, vet om att det finns olika uttryckssätt, t.ex. uttal, ordval, mm
Eleven är medveten om när den inte förstår och ber om förklaringar/ hjälp
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talare / texter kommer från olika delar av språkområdet
LÄSA
Visar intresse för läsning
Kan känna igen/ läsa enkla hela ord (logografisk läsning)
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Kan läsa hela meningar
Läser flytande, automatiserad Kan använda lässtrategier
LÄSA
-
Känner igen bokstäver Kan koppla skrivteckens form till ljudet det representerar
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska
-
-
LÄSA
-
-
-
Förstår åldersanpassade, elevnära texters innehåll
Återberättar muntligt efter egen läsning
LÄSA
-
-
-
Använder texter självständigt
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
-
Visar intresse för skrivning
Skriver sitt namn och enkla ord, kopierar ord
Upptäckarskriver, utforskande skrivning
Kan skriva fåordiga meningar om välbekanta ämnen
SKRIVA
-
Kan skriva enstaka bokstäver, t. ex. sitt eget namn
Lär känna skrivteckens form och kan jämföra dem med svenska
Använder både vokaler och konsonanter
Kan skriva enkla meningar med rätt stavning på vanligt förekommande ord, ordföljd och interpunktion samt jämföra dem med svenska
SKRIVA
-
-
-
-
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
SKRIVA
-
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Använder stor bokstav
Använder skiljetecken
Klarar att stava högfrekventa, elevnära ord som stavas ljudenligt

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
--
-
Kan ta till sig enkel beskrivande och förklarande information om traditioner osv från modersmålets språkområde (t. ex. genom högläsning eller film)
Kan hitta information i en beskrivande eller förklarande ’text’ Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
-
Har hört / sett några sånger, ramsor, rim, gåtor, samt sett/hört några bilder-, och / eller kapitelböcker från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört / sett några sagor, myter, musikstycken från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några berättelser (texter, film, dans, musik) som handlar om människors upplevelser och erfarenheter från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde. Kan läsa mellan raderna/ Kan uppfatta betydelse i en text utöver den bokstavliga
TEXTERS OLIKA FORMER
-
-
Känner igen några ramsor, rim, från modersmålets språkområde
Känner igen några sagor, berättelser, myter, låtar från modersmålets språkområde
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta (redan behandlade) ämnen
RELATIONEN TILL TEXTEN
-
-
-
-
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
TRADITIONER och HÖGTIDER
-
Känner till några traditioner och/eller högtider från ursprungsområdet/land
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra mellan de egna traditioner/högtider och andra inom språkområdet
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: