Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism, HT 2019

Skapad 2019-08-19 12:53 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Vad är elström, spänning och resistans? Hur fungerar elmotor? Vad använder man transformator till? Hur fungerar en generator? Vi kommer att titta på samband mellan elmotor och generator.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Målet med arbetsområdet är att du utvecklas i att använda kunskaper om elektricitet och magnetism för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle, att genomföra systematiska undersökningar i fysik och att använda begrepp och modeller som beskriver elektricitet och magnetism.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Kunna följa en planering för en laboration och genomföra den.
 • Kunna dokumentera en laboration (labbrapporter)
 • Kunna ta fram och använda information från olika faktatexter som berör tema elektromagnetism.
 • Kunna förmedla dina kunskaper och visa att du kan använda dem i olika situationer. (muntligt och/eller skriftligt)
 • Du ska träna på att samtala om och diskutera frågor som rör fysik och teknik

 

Att sätta nya mål.

För att kunna sätta dina mål behöver du veta vad du redan kan. Kolla här nere på begrepp som vi ska arbeta med denna termin.

Begrepp:

elström, spänning, resistans, statisk elektricitet, ledare, isolator, säkring

permanent magnet, attrahera, repellera, magnetfält, (influens), kompass, likström, växelström, induktion, elmotor, generator, transformator.

 

 

MITT I REFLEKTION :

Nöjd:

- tiden räckte till

- var lätt att svara för jag tränade

- tränade flera gånger

- jag har förstått frågorna

- något annat?....

 

 Missnöjd:

- jag har inte tränat till testet någon gång. Jag trodde att jag skulle klara mig ändå.

- jag har inte tränat till testet flera gånger

- ingen förhörde mig

- det hade inte tillräckligt med tid för att förbereda mig

 

1) Vad var mina mål? Har jag uppnått dem?

2) Vad behöver jag ändra för att nå mina mål?

 

Utvärdering:

- vilket / vilka mål hade du? Kolla dina mål. Har du uppnått dem?

- vad har du lärt dig bäst i detta tema?

- vad som var lätt eller roligt?

- vad som var svårt? 

- när du hade svårt, vilken slags hjälp behövde du?

- visste Irina när du hade svårt?

- Vad tar du med dig till nästa tema i fysik (teknik?)

Uppgifter

 • Ännu mera om elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Bedömning för elektromagnetism_2019

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Din förmåga att planera och genomföra en laboration
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med din/dina gruppmedlemmar.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionen i gruppen framåt.
Du följer för det mesta gällande säkerhetsföreskrifter.
Du följer gällande säkerhetsföreskrifter.
Du följer alltid gällande säkerhetsföreskrifter och tar ansvaret att prata med andra i din grupp eller med läraren om dessa om du märker att någon missköter säkerhet.
Du använder utrustningen säkert och på ett fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera
laborationen- laborationsrapport
Du har fått med alla delar i en enkel rapport. Du har en enkel hypotes (frågeställning) som är eller efter bearbetning stämmer överens med undersökningen.
Du har en hypotes där du kan formulera egna frågor som är möjliga att undersöka och arbeta systematiskt utifrån.
Du har en eller flera hypoteser som mycket väl stämmer överens med undersökningen.
Du kan jämföra resultaten med hypotesen och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med hypotesen och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Din dokumentation innehåller tabeller, diagram och bilder.
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger exempel på möjliga felkällor och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat att använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens alla viktiga begrepp.
Du visar på fysikaliska samband och använder fysikaliska modeller när du förklarar.
Du använder fysikaliska begrepp för att beskriva och förklara.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen. Du kan anpassa dina texter till syftet och målgruppen.

Fy Tk
Bedömning i teknik_2019

Förnivå
E
C
A
Din förståelse för hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
Du kan ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. Du kan beskriva hur en enkel elektrisk motor och generator fungerar. Du kan på något sätt förklara hur de hänger ihop. Du har börjat använda vissa begrepp för att förklara tekniska lösningar.
Du kan förklara hur en enkel elektrisk motor fungerar. Du känner till ingående delarna för elmotor och vet hur de samverkar. Du kan beskriva hur en generator fungerar. Du kan förklara hur de hänger ihop. Du använder ofta ord och begrepp för att förklara tekniska lösningar.
Du kan förklara utvecklat hur en enkel elmotor fungerar. Du känner till ingående delarna för elmotor och vet hur de samverkar. Du kan jämföra elmotorn och generator (dess skillnader och likheter). Du kan förklara vad transformator är för något och hur den fungerar. Du använder dig i stort sett av ord och begrepp.
Din förmåga att tillverka en enkel elmotor.
Du kan genomföra enkla konstruktions-arbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel modell av elmotorn.
Du kan genomföra enkla konstruktions-arbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välfungerande elmotorn.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklad och genomarbetad elmotorn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: