Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näktergalens projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-08-19 13:14 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
I förskolan använder pedagoger och barn teknik och naturvetenskap dagligen. Hur använder vi teknik till vardags?

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Utifrån vår föregående utvärdering så såg vi att våra identifierade utvecklingsområden var mål som berörde matematik, naturvetenskap, teknik samt möte med andra kulturer. Genom att se på de målen och även se vad som kan vara relevant för våra barn att möta, och vad det kan skapas för relation mellan barn och projekt? Det resulterade i att vi vill projektera kring barns möte med teknik. 

I vår verksamhet handlar teknik mycket om att synliggöra och problematisera det i vardagen. Det kan t.ex vara hur vi delar frukten, sång och ramsor. Det handlar även om att lyfta upp det i barnens lek, bygg- och konstruktionslek och vattenlek.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill att de ska få möjlighet att genom lärmiljön utveckla sitt möte med teknik i förskolans vardag. Det vi vill undersöka tillsammans med barnen är deras möte med teknik. Teknik är något som vi använder oss av oupphörligt under en dag på förskolan, och hur kan vi lyfta fram det tillsammans med barnen?

De förmågor som vi vill ge barnen möjlighet att utveckla är, deras förståelse för tekniken i vardagen på förskolan. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Vi inkluderar och gör föräldrarna delaktiga genom att lägga ut det vi gör på Unikum. Genom det ger vi  föräldrarna möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn kring det vi gör. Exempelvis är blogginläggen som publiceras på avdelningens blogg en bra väg att nå föräldrarna. Vi bjuder in föräldrar in i verksamheten för att på plats visa mer konkret vad vi just för tillfället gör tillsammans med barnen. I Näktergalens hall har vi även hängt upp en dokumentationsvägg där det sätts upp bilder där de även där kan följa det vi gör, och redan på förskolan samtala med sina barn kring de bilder som sätts upp som är kopplade till projektet.  

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi vill erbjuda barnen en miljö som är tillåtande för dem, en miljö som ska vara lättillgänglig och en arena att mötas kring. Den ska utformas så att den stimulerar och utmanar de små barnen. Lärmiljön ska ge barnen en känsla av att de behärskar den, och att den är till för dem. Genom att iaktta barnen i deras lek kan vi förändra lärmiljön tillsammans med dem. Vi lägger stor vikt vid hur rör de sig och vad är de intresserade av. På så vis tror vi att miljön kan bli ett välkomnande för barnen in i en ny verksamhet, och erbjuda material och möbler i barnens nivå för att de ska kunna känna att det är deras rum. 

För de allra minsta är omsorg överordnat lärande, och vi måste därför tänka på att skapa tillit och nära relationer, då det är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och att de blir sedda utifrån deras egna förutsättningar. Genom att skapa trygghet hos barnen och att de får i sin takt lära känna sin lärmiljö, tror vi att vi kan uppnå kollaborativt lärande och en formativ undervisning i lärmiljön. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

För att ge barnen en god möjlighet till att vara i relation till projektet löpande under dagen, ska vi i största möjliga mån låta saker som rör projektet vara tillgängliga. Detta för att de ska kunna  utvecklas tillsammans med projektet och skapa processer som kan vara svåra att uppnå om de inte har materialet tillgängligt hela tiden.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 
De verktyg vi kommer använda oss av i vår dokumentation är iPad, papper, penna och "bubbelmodellen". Vi vill göra barnen delaktiga i sin egen dokumentation genom att sätta det i barnens höjd. Vi kommer att använda oss av mycket bilder, både i form av att sätta upp på vägg men även låta barnen ha laminerade bilder kopplat till projektet som de kan ha med i sin lek och sitt samspel. Dokumentation använder vi som underlag för analys och utvärdering för vårt projekt. För att se barnens intentioner med vad de gör lyssnar vi till deras tankar, kommentarer och resonemang, och i många fall tolkar deras kroppsspråk. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det de gjort och sett. Utifrån de tankar som kommer upp i reflektionen tar vi med oss det i vår utveckling av projektet. 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser? 

Vi är lyhörda för varandra och har ett ödmjukt sätt att bemöta våra kollegor på, har ett öppet samtalsklimat där man vågar fråga och be om stöd.

 Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

I år är första året som barngruppen kommer bestå av 95% av barn som inte fyllt 2 år än och det är en utmaning att ta sig an. Så önskvärt är att få tillgång till att fördjupa sig kring småbarnspedagogik. Under hösten kommer en pedagog att åka till Trolletdagarna i Kalmar och kommer då att göra studiebesök på småbarnsavdelning. Önskan finns även att åka till Bolmens förskola för att besöka småbarnsavdelning där. 

En pedagog går även KVOP-utbildningen som avslutas VT'20.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

I år fokuserar Förskoleområde 3 på Barns möte med.. detta gjorde att vi, utifrån förra årets utvärdering  valde att ha fokusområde - Barns möte med teknik i förskolans vardag.

Vi har sedan innan erbjudit olika material, men inte använt det med teknik som fokus. Så till att börja med har vi ändrat vårt förhållningssätt till det material och aktivitet vi redan erbjuder, ex rampen, lutande plan (ta sig upp och ner), öppna och stänga (dörrar, kranar, skåp, lådor) bygga och rasa (orsak och verkan) och utifrån det, kommer vi ta oss vidare i vårt projekt.

 

Vi valde att fokusera på det här då vi uppmärksammat Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och det tolkar vi in i vår verksamhet som att barnen utvecklar sin rumsliga och praktiska förmåga. Ex genom att; bygga med klossar, lego. Bygga med olika material, lera (play doh), naturmaterial eller magneter. Ett annat exempel som tolkas in i detta mål är att kunna bedöma avstånd utifrån sin egen förmåga, klättra upp och ner, ta sig i och ur något osv. 

                    

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: