Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Fjärilsgruppen 2019/2020

Skapad 2019-08-19 13:53 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete för Fjärilsgruppen, Nolhagens förskola, förskoleområde 6 Ht -19/ Vt -20

Innehåll

 

1.Kartläggning

 

Vi valde att utgå från befintliga grupper för att göra så små förändringar som möjligt för barnen. De barn som flyttat upp från yngregrupperna samt barnen utifrån har placerats i någon av våra tre befintliga grupper för att få en jämn fördelning. I de fall vi känt till barnens lärprocesser har de fått ligga till grund för barnens grupplacering. En stor del av barngruppen har annat modersmål än svenska vilket gör att vi kommer att arbeta med  flerspråkighet och språkutveckling genom tydliggörande pedagogik.

 

Personalorganisation

I Fjärilsgruppern och Rosgruppen fortsätter vi med samma pedagoger som förra året vilket innebär att vi redan känner större delen av barngruppen och till viss del kan fortsätta vårt arbete där vi slutade förra terminen. Antilopgruppen har fått två nya pedagoger. Vi kommer att flytta  barn mellan grupperna utifrån barnperspektiv vid behov. 

 

 

 

Lärmiljö

 

Vi har valt att skifta grupprum med Antiloperna för att få  omväxling i lokalerna både för pedagoger och barn. Genom att byta miljö kan vi se andra möjligheter och bli för hemmablinda. Vår tanke är att alla grupperna utnyttjar samtliga lokaler efter ett rullande schema men att respektive grupp ansvarar för var sitt grupprum. I grupprummet kan varje "pedagogteam" förändra efter behov men behöver vidarebefordra övriga pedagoger sina tankar kring lärmiljön. Lärmiljöerna utformas efter barngruppens behov och intresse. Lärmiljöerna ska utmana barnen så att utveckling sker. Barnen är med i utformandet av lärmiljöerna genom att deras intressen ligger till grund för hur vi utformar och förändrar lärmiljöerna.

 

 

 

Kärnverksamhet
Vi vill att barnen ska utveckla en tillit till sin egen förmåga och känna sig trygga i samspelet med andra barn samt med pedagoger

 

 • Vi vill utgå från barnens intressen och nyfikenhet för att skapa förutsättningar för att barnen ska vilja prova nya saker
 • Vi vill skapa situationer där barnen får uppleva att dom lyckas

 

 

Förskoleområde 6 vision: "Jag kan! jag vill! jag får, jag förstår!" ligger till grund för all spontan och planerad undervisning som sker i  Fjärilsgruppen. Visionen är vår kärnverksamhet och det är  utifrån den som pedagogerna utformar sitt förhållningssätt vad gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö. (Kärnverksamhet för äldregrupper, Nolhagens förskola)

 

  

 

 

 

2. Beskriv  hur ska ni arbeta för att uppnå en god kvalitet och se resultat i arbetet:

 

Vi reflekterar kontinuerligt kring visionen i arbetslaget för att synliggöra för oss själva hur visionen återspeglas i vårt arbetssätt. Diskussioner kring visionen sker även utanför arbetslaget i form av PuF, förskollärarmöten, barnskötarmöten mm. Vi utvecklar ständigt vår kunskap och förståelse genom att ta del av dessa möten, forskning och utbildning. 

 

 

 

Vi låter barnen försöka lösa problem på egen hand eller med hjälp av en kompis först, samtidigt som vi pedagoger visar att vi är närvarande och stöttar ifall barnen behöver hjälp. Vi utmanar barnen till exempel vid på- och avklädning samt i matsituationer och uppmuntrar barnen i att ha tillit till sin egen förmåga.  Vi vill skapa en atmosfär i barngruppen där barnen får möjlighet att känna att dom är viktiga och att deras åsikter spelar roll. Detta gör vi genom att visa att vi lyssnar på barnen och uppmuntrar dom till att uttrycka sina tankar. Vi tar till vara på barnens nyfikenhet och intresse i utformningen av undervisningen för att erbjuda undervisning som känns luftfyllt och meningsfullt för barnen. 

 

 

3. Formulera tydliga mål och förväntade effekter för de processer kartläggningen visat utvecklingsbehov av.

 

 

 

Språkutveckling

 

Nolhagen är en förskola med många barn med svenska som andraspråk. Vi ser också att många av barnen är ovana vid högläsning. Det har även i överlämningssamtal med skolan framkommit att barnen har svårt att återberätta en text. Vi har därför valt att det här läsåret fokusera på arbetet med språkutveckling och flerspråkighet på hela huset. Vi vill ha planerade och spontana lässtunder med boksamtal tillsammans med barnen. Vi kommer använda oss av tydliggörande pedagogik i form av tecken som stöd, TAKK, samt bilder och konkret material. Till vår hjälp har vi också Polyglutt där många barnböcker finns inlästa på ett flertal språk.  

 

 

 

Våra mål:

 

Vi vill skapa en nyfikenhet och ett intresse för böcker och läsning.

 

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att återberätta en text samt uttrycka och reflektera över sina känslor, tankar och funderingar. 

 

 

 

Matematik

 

Vi väljer att lägga särskilda matematiksamlingar i liten grupp. Vi väver också in matematik i den dagliga undervisningen och i pågående projekt. I matematiken övas också språket genom användning av begrepp. 

 

 

 

Våra mål:

 


 

Utemiljö och utepedagogik

 

Vi ser gemensamt på huset ett behov att utveckla vår utemiljö och utomhuspedagogiken.  Vi har beslutat att skapa miljöer och färdiga leklådor/korgar att ta med ut.

 

 

 

Våra mål:

 

Att utveckla lekmaterialet i utevistelsen.

 

Att få ett gemensamt förhållningssätt till uteleken på huset.

 

 

 

 

 

Värdegrund

 

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra samt öka barnens förståelse för varandras olikheter. 

 

 

 

Våra mål:

 

Vi vill ge barnen verktyg för att lösa konflikter.

 

Vi vill barnen ge möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

 

 

 

 

 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Prata om när något känns fel

 

 

 

Natur och teknik 

 

Vi väljer att använda skogen som huvudsaklig arena i vårt arbete med NTA.

 

 

 

Våra mål:

 

Skapa ett intresse för djur och natur samt öka barnens förståelse för årstidernas växlingar och fysikaliska fenome

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola och hem

Vi vill skapa goda relationer till våra vårdnadshavare. Vi är tydliga med vårt uppdrag och vår verksamhet där barnens utveckling, lärande och trygghet är i fokus. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ser vi som en viktig del av vårt samarbete med vårdnadshavare. Via Unikum lägger vi ut lärloggsinlägg om vår verksamhet och det som är på gång. Där ligger även våra planeringar för de projekt som är igång i barngruppen och inför det årliga utvecklingssamtalet finns materialet tillgängligt för att läsas innan pedagog och vårdnadshavare träffas. Varje läsår erbjuds ett föräldramöte.

 

 

Gr-enkät och självskattning

 

 

Analysera kort Gr-enkätens resultat- hur arbetar vi vidare ?

 Vi ser att vi behöver fortsätta utveckla vår dokumentation kring arbetet med jämställdhet och genus. Vi har en medvetenhet men den syns inte i dokumentationen. Även arbetet med mångfald behöver dokumentationen bli bättre. Vi fortsätter vårt arbete med matematik, språk, lärande, utveckling och lärmiljöer där vi skattar oss högt. 

 

I förra årets GR-enkät framkom att vårdnadshavare upplever att deras barn lär sig fungera i grupp och möter pedagoger som barnen känner och sig trygga med. Det framkom att vårdnadshavare upplever att de inte kan påverka innehållet i förskolan eller får tydlig information. Dessutom framkom att barnen inte har möjlighet att delta i större och mindre grupper. Vi behöver också bli tydliga med hur vi arbetar för att ge flickor och pojkar samma möjligheter samt hur barnen kan påverka innehållet i verksamheten. Vi har däremot blivit bättre på att förmedla hur vi arbetar med språkutveckling, matematik och naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av årets arbete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats

 

 

  

4. Pedagogiskt bokslut

 

Avdelning______________________________

 

Läsår__________________________________

 

Gr-enkät

 

Analysera kort Gr-enkätens resultat- hur arbetar vi vidare ?

 

Beskrivning av årets arbete med utgångspunkt från läroplanen

 

Vilka processer har vi satt igång? Motivera varför dessa valdes med utgångspunkt i barngruppens behov samt läroplanens mål.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: